Návody k najpredávanejším batériám - autobatérie, Motobatéria, trakčné batérie, záložné batérie


1) Všeobecná část
______________________________________________________________________________________________________________________

Důležitá upozornění:

• Každá baterie (článek, akumulátor) je chemický zdroj elektrické energie, obsahuje tuhé či tekuté chemické sloučeniny (žíraviny), které mohou způsobit újmu na zdraví, majetku či životním prostředí. S bateriemi proto manipulujte se zvýšenou opatrností.

• Akumulátor, jakožto zdroj elektrické energie, je v připraveném stavu schopný kdykoliv dodávat elektrický proud, a to i za nežádoucích okolností! Pozor, i u částečně nabité baterie, při vzájemném propojení obou kontaktů vodivým materiálem (např. při neopatrné manipulaci, při přepravě, skladování, a pod.) dojde k nekontrolovanému uvolnění velkého množství elektrické energie, k tak zvanému ZKRATU. V horším případě, je-li jev dlouhodobý (stačí i několik vteřin), může způsobit požár, dokonce výbuch, újmu na zdraví i na životě, na majetku, a v neposlední řadě také na životním prostředí.

• Použité baterie i staré nepoužité, funkční i nefunkční baterie a články se po spotřebování automaticky stávají nebezpečným odpadem, který může při neodborné likvidaci vážně ohrozit životní prostředí! V naprosté většině obsahují baterie nebezpečné chemické prvky nebo jejich sloučeniny. Olovo, kadmium, rtuť, elektrolyt (H2SO4), ale i další, lidskému organismu škodlivé, jedovaté látky se mohou vlivem špatného uložení uvolňovat do přírody a zamořit ji. Proto Vás prosíme, neodkládejte spotřebované baterie a články mezi komunální odpad!
ZDARMA od Vás jakékoliv použité akumulátory i články odebereme, a zajistíme jejich řádnou recyklaci či likvidaci. Podle zákona o odpadech, má každá obec povinnost zajistit místa, kam mohou její obyvatelé odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Použité baterie a články také můžete vždy odevzdat tam, kde koupíte nové.

• Jednotlivé akumulátory a startovací baterie se od sebe výrazně liší. V případě výměny staré baterie za novou je třeba řídit se pokyny výrobce dopravního prostředku (automobilu, motocyklu, atd.) či zařízení (záložního zdroje, notebooku, mobilu, atd.), jenž uvádí, který akumulátor je určen pro který spotřebič. Instalace nevhodného typu baterie může mít za následek její nevratné poškození, v horším případě i poškození dopravního prostředku či zařízení. Záruku v takovém případě nelze uznat ani ze strany dodavatele náhradní baterie ani ze strany výrobce spotřebiče.
 
 

2) Návody AUTOBATERIE a MOTOBATERIE
______________________________________________________________________________________________________________________

Kapitola 1
bezúdržbový startovací akumulátor
(olověná kyselinová AUTOBATERIE s deskami legovanými kalciem nebo stříbrem,
není nutné kontrolovat hladinu elektrolytu ani dolévat destilovanou vodu)

a) popis:

Pojmem bezúdržbové provedení startovací baterie (např. autobaterie) dnes rozumíme takový produkt, jenž nezbytně nevyžaduje standardní a pravidelnou péči spotřebitelem (uživatelem). Díky moderním technologiím a inovativním prvkům, použitých při výrobě tzv. bezúdržbového akumulátoru, má baterie delší životnost, menší samovybíjení, vyšší kapacitu a vyšší startovací výkon, ale především, a to je nejpodstatnější, není již nutné baterii pravidelně kontrolovat, jaký je stav hladiny elektrolytu a následně doplňovat destilovanou vodu, jak je tomu u údržbových typů. Z názvu vyplívá, že baterie nevyžaduje žádnou údržbu. Tímto termínem (bezúdržbová baterie) však označujeme především typ, který není třeba hlídat a dolévat destilovanou vodou. Každá olověná baterie si alespoň minimální údržbu zaslouží. Více se dočtete v kapitole 1 odstavci „b“.
Fakt, že bezúdržbovou autobaterii není třeba dolévat vodou, bývá často příčinou omylu, že se jedná o nerozlitelnou baterii nebo dokonce gelovou. Nikoliv. Popisovaný typ baterie obsahuje běžně používaný roztok kyseliny sírové a vody (H2SO4). Takzvaný elektrolyt, základní chemická látka, je vedle olova druhým nejdůležitějším konstrukčním prvkem baterie.
Elektrochemická reakce, ke které dochází v akumulátoru, a která vzniká a probíhá výhradně při vybíjení či nabíjení, funguje na principu chemické reakce kyseliny sírové s olovem. Během tohoto chemického procesu dochází k elektrolýze vody, potažmo ke vzniku a úniku plynů (unikají molekuly vodíku [H2] a kyslíku [O]). V praxi to znamená, že z baterie díky tomuto tak zvanému plynování, uniká voda (H2O). U bezúdržbových baterií je tomuto jevu účinně zabraňováno přidáváním různých chemických prvků do olova při legování (tedy např. vápník, stříbro, apod.) Bezúdržbové baterie bývají velmi často zcela uzavřené, tedy nedisponují zátkami pro doplňování destilované vody.

b) údržba, skladování a manipulace:

Bezúdržbový startovací akumulátor sice nevyžaduje téměř žádnou údržbu, je však důležité znát alespoň minimální vlastnosti a základní principy fungování olověné baterie, v různém prostředí, a podle toho se přizpůsobit. Hlavní nepříznivé vlivy, působící negativně na životnost olověných akumulátorů, jsou jednak extrémně nízké teploty pod bodem mrazu nebo naopak příliš vysoké teploty nad 35°C a vyšší. Při nízkých teplotách může docházet k zamrzání vody v elektrolytu, je-li roztok příliš řídký, protože baterie není dostatečně nabitá. A naopak, při vysokých teplotách dochází k urychlení všech chemických reakcí, což opět nepříznivě ovlivňuje životnost.
Chcete-li, aby Vám akumulátor vydržel co nejdéle, není od věci jej v zimním období, dle možností průběžně dobíjet. Platí pravidlo, čím častěji je akumulátor dobíjen či udržován v plně nabitém stavu, tím delší bude jeho životnost. V případě dlouhodobé provozní odstávky vozu, je dobré baterii uskladnit nebo alespoň odpojit, je-li to za daných okolností možné (např. není třeba nechat v provozu alarm a pod.). Baterii skladujte nejlépe v suchém, temném a teplotně stálém prostředí (+5°C až 15°C). Běžné pokojové teploty jsou méně vhodné. Plně nabitá baterie vydrží i extrémně nízké teploty, až -50°C. Naproti tomu zcela vybitá baterie zamrzá již při několika stupních pod bodem mrazu. Při dlouhodobém uskladnění se doporučuje bezúdržbovou baterii dobíjet pravidelně zhruba jednou za půl roku. Kontakty (póly) baterie udržujte čisté a zakonzervované (konzervujeme rozetřením tenké vrstvy vazelíny či oleje po povrchu olověných kontaktů). Baterie skladujeme v prostoru bez prachu, plynů a par. Relativní vlhkost do 80%.
S baterií vždy manipulujeme jako s nebezpečným nákladem.
Jak již bylo uvedeno, baterie obsahují nebezpečné chemické látky (kyseliny, apod.), jenž představují riziko jak pro zdraví člověka, tak pro jeho životní prostřední. Nalité akumulátory nenaklánějte o více než 50°. Údržbové i bezúdržbové akumulátory obsahují otvory pro odvětrávání hromadících se plynů, kterými by v případě naklonění či převrhnutí, došlo k úniku elektrolytu (kyseliny), v horším případě k nevratnému poškození akumulátoru. Baterie při přepravě proto vždy zajistěte proti převrhnutí. Při manipulaci doporučujeme použít ochranný oděv. Na bateriích mohou, vzhledem k povaze zboží, ulpívat menší či větší kapky elektrolytu (žíraviny). Proto doporučujeme používání dalších ochranných pomůcek (rukavice, plášť či zástěru, apod.). POZOR – žíravina může poškodit nejen Vaše zdraví, ale také svršky Vašeho oděvu.


c) nabíjení

Před začátkem procesu nabíjení se vždy ujistěte, jaké jmenovité napětí má Vaše baterie. Dále ověřte, zda-li je Vaše nabíječka vhodná k nabíjení daného typu akumulátoru, a zda-li disponuje vhodným jmenovitým napětím. V neposlední řadě pak zkontrolujte, je-li nabíječka dostatečně silná k nabíjení Vašeho akumulátoru nebo není-li příliš výkonná, tedy dobíjí příliš silným proudem. Poradíme Vám jak na to. Nejste-li si jistí, vždy se poraďte s odborníkem nebo přenechejte tuto činnost jemu. Můžete také použít návod dodávaný k nabíječce.
* Některé pasáže této kapitoly popisují situace, které jsou pro uživatele automatických nabíječek, z informativního hlediska, zcela zbytečné. Tyto kapitoly jsou proto označeny hvězdičkou *.

Typ akumulátoru – budeme popisovat nabíjení zaplaveného bezúdržbového akumulátoru.

Správné napětí – ujistěte se, že Váš nabíječ je nastaven na správné jmenovité nabíjecí napětí pro 12V baterie nebo 6V baterie, některé nabíječky nedisponují přepínačem, stačí tedy pouze ověřit zda-li se shodují údaje na obou komponentech (nabíječka 12V a baterie rovněž 12V).

Správná polarita – před zapojením nabíječe zkontrolujte řazení pólů na baterii a svorky na kabelech nabíječe, po té správně připojte plus na plus a mínus na mínus, v opačném případě hrozí zkrat.

Odvětrávání – zkontrolujte, že odvětrávání není znečištěné či zaslepené, a plyny mohou volně unikat z baterie, odvětrávání = otvory ve víku baterie (shora či z boku), případně v zátkách článků. V případě ucpání odvětrávacích otvorů hrozí hromadění plynů uvnitř baterie, potažmo nevratné poškození.

Nabíjecí proud* – nejjednodušší obecně platné pravidlo říká, nabíjejte proudem o velikosti jedné desetiny (1/10) kapacity baterie. Řečeno čísly, máte-li 60Ah akumulátor, nabíjejte ho 6A (60 : 10 = 6A).
Existuje přesnější nabíjecí vzorec, který říká, nabíjecí proud se rovná 0,12-ti násobku kapacity akumulátoru. Nebo-li „I = 0,12 x C“. V praxi, máte-li 60Ah, pak 60 x 0,12 = nabíjecí proud 7,2A.
V dnešní době většina uživatelů disponuje automatickými nabíječkami, v takovém případě pouze volte vhodnou nabíječku s dostatečným proudem, s ohledem na skutečnost, že čas nabíjení je přímo úměrný velikosti nabíjecího proudu a čas nabíjení nebyl zbytečně dlouhý (pro 60Ah je proud pod 1A příliš málo). A naopak nezvolte příliš silnou nabíječku, aby nedocházelo ke zbytečně rychlému dobíjení, které akumulátoru dlouhodobě neprospívá (např. pro 60Ah je proud nad 14A příliš silný).
Poznámka: nabíjíte-li regulovatelným nabíjecím proudem, nabíjejte dle vzorce „I = 0,12 x C“ až do dosažení napětí 14,4V, po té snižte proud na polovinu a pokračujte až do konce (napětí dosáhne 14,6V)

Znaky plného nabití* - obecně platí, že baterie se nabíjí po dobu nutnou k dosažení znaků plného nabití. Mezi hlavní znaky nabití patří hustota elektrolytu (nabito na 100% = 1,28g/cm3 – u bezúdržbových baterií bez zátek již nelze hustotu změřit), všechny články rovnoměrně plynují (po odpojení na 1 – 2 hodiny a opakovaném připojení k nabíječi začnou články do 30 vteřin opět plynovat), přes pokračující nabíjení se již nemění hodnota měřeného napětí. U 12V bezúdržbové olověné baterie, nabíjené běžným způsobem, manuální nabíječkou, lze odhadnout stav nabití pomocí změření napětí na pólech během nabíjení. Hodnoty lze interpretovat takto: 14,4V = 90 až 95% nabito, 14,6 až 14,7V = 100% nabito.
(POZOR – při měření dbejte na správně nastavené hodnoty na měřícím přístroji – napětí [V] – voltage)

Kapacita akumulátoru – aktuální kapacitu lze přesně a spolehlivě určit pouze kvalitním měřícím přístrojem, který simuluje proces vybíjení, tedy skutečný odběr proudu. Takovýto test se provádí vždy s plně nabitým akumulátorem. Samotný test trvá několik hodin, opakovaný test vč. dobití může trvat i několik dnů. Orientační zjištění kapacity lze provést rovněž jednoduchým měřícím přístrojem. Měříme bez zatížení, tedy pouze napětí bez odběru proudu, nejdříve 4 hodiny po ukončení procesu nabíjení, a přečtené hodnoty srovnáme s následující tabulkou (poznámka: u starých, déle používaných či poškozených baterií mohou být výsledky měření zkreslené nebo zcela bezcenné):

 

stav nabití
měřené napětí
100 % 12,8 V
75 % 12,5 V
50 % 12,4 V
25 % 12,1 V
0 % 11,9 V


Rychlé nabíjení* - V případě nutnosti rychlého nabití, je možné výjimečně použít nabíjecí proud v hodnotě I = 1 x C (v našem případě, tedy u 60Ah baterie bude nabíjecí proud 60A). Tímto proudem nabíjejte však maximálně 30 minut! Mějte na paměti, že čím častěji budete používat vyšší proudy k nabíjení Vaší baterie, tím kratší životnost lze u akumulátoru v budoucnosti očekávat.

Hluboké vybití – pokud akumulátor zcela vybijete, a ponecháte jej takto několik dnů, dostane se do stavu hlubokého vybití, měřené napětí bez zatížení poklesne pod úroveň 10V, uvnitř článků se nastartujte proces zvaný sulfatace. Síra, původně obsažená v elektrolytu, se vlivem vybíjení tzv. nasákne do aktivních hmot olověných desek (elektrod). Nabíjením by došlo k jejímu opětovnému vytlačení, potažmo znovusmíchání s tekutou složkou (elektrolyt). V opačném případě reaguje s olovem, na jehož povrchu se začne vytvářet povlak – síran olovnatý. Tento proces je v pokročilém stádiu nevratný a akumulátor je nevratně poškozen. Pokud se akumulátor dostane do stavu hlubokého vybití, stává se, že jej nelze nabít běžnou automatickou nabíječkou. Tyto nabíječky zpravidla a) nejsou schopny rozpoznat napětí hluboce vybité baterie a proces nabíjení vůbec nespustí, b) nejsou schopny nabíjením překonat vnitřní odpor sulfatovaného akumulátoru a přehřívají se. Pro oživení zkuste svěřit akumulátor odbornému servisu. Na hluboce vybité – poškozené akumulátory se nevztahuje záruka.

Údržba bezúdržbového – základní pravidlo o olověných bateriích říká, udržujte akumulátor, pokud možno, neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybíjet = používat (logicky je), okamžitě po vybití jej opět nabijte, v případě automobilu se toto děje automaticky při provozu vozidla. Má-li však alternátor poruchu (součástka v automobilu sloužící k dobíjení baterie) je zaděláno na problém. Je-li alternátor nastaven nesprávně, tedy nedobíjí nebo přebíjí, opět problém (viz. následující kapitola). V kapitole 1b se o údržbě dočtete více.


d) uvedení do provozu

Baterie je zpravidla nalitá a nabitá již od výrobce. Od momentu zprovoznění, během uskladnění a rovněž během přepravy však neustále dochází k samovybíjení, a to i tehdy, jsou-li splněny ideální podmínky uskladnění. Před použitím (montáží do automobilu) proto doporučujeme změřit napětí na pólech baterie – viz. kapitola 1c, odstavec – Kapacita akumulátoru. Dle naměřených údajů postupujte následujícím způsobem. Je-li Vámi naměřená hodnota vyšší než 12,4 V, pak můžete bez obav instalovat baterii do provozu. Je-li však hodnota rovna 12,4V nebo nižší, pak důrazně doporučujeme baterii dobít.

Konektory na baterii a svorky na kabelech propojte dle správné polarity (+ na +, – na -). Při demontáži původní baterie postupujte následujícím způsobem.

POZOR: postup demontáže a montáže, tedy výměny baterie ve vozidle, se u jednotlivých výrobců významně liší, proto uvádíme pouze obecný návod odpojení a připojení k elektroinstalaci vozu, rovněž v tomto návodu nebudeme popisovat za jakých okolností se smí baterie měnit a především jaká bezpečnostní nařízení je třeba respektovat. V případě, že si nejste jisti správným postupem, obraťte se na odborný servis, autoopravnu, apod.)

Nejprve odpojte svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce). Následně odpojte od baterie svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, znaménko PLUS bývá vyraženo na svorce). Dbejte na to, aby během odpojování nedošlo ke zkratu (viz. úvod tohoto návodu, druhý odstavec kapitoly Důležitá upozornění). Po vložení nového akumulátoru
do schránky Vašeho vozu připojte nejprve kabel se svorkou s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel se znaménkem PLUS, bývá vyraženo na svorce) a následně připojte k baterii svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce). Během práce se vyvarujte propojení kladného pólu baterie (svorka plus, červený kabel) s karosérií automobilu, zvláště pokud nerespektujete přesný postup odpojení a zapojení, a rovněž po připojení obou svorek), téměř jistě by došlo ke zkratu! Při práci raději používejte nástroje a nářadí s izolovanými rukojeťmi. Na závěr doporučujeme ošetřit kontakty baterie vč. svorek proti korozi a oxidaci, např. potřením povrchu těchto částí vazelínou.

______________________________________________________________________________________________________________________


Kapitola 2
údržbový startovací akumulátor, typ ZAPLAVENÝ
(olověná kyselinová AUTOBATERIE nebo MOTOBATERIE, vyžaduje pravidelnou
kontrolu stavu hladiny elektrolytu, případně doplnění destilované vody)

a) popis:

Pojmem údržbové provedení baterie (auto či moto) dnes rozumíme takový produkt, jenž za běžných provozních podmínek vyžaduje alespoň minimální a pravidelnou péči spotřebitelem (uživatelem). Hlavní náplní údržby je kontrola stavu hladiny elektrolytu, případně doplnění (dolití) článků destilovanou vodou, aby hladina opět dosáhla požadované úrovně. Akumulátorový elektrolyt je chemický roztok (H2SO4) kyseliny sírové a vody. Elektrolyt je v podstatě elektricky vodivá kapalina, která je vedle olova, druhým nejdůležitějším konstrukčním prvkem baterie. Hlavním hodnotícím kritériem stavu elektrolytu je jeho hustota. Běžně prodávaná a používaná akumulátorová kyselina má hustotu 1,28g/cm3.
Elektrochemická reakce, ke které dochází v akumulátoru, a která vzniká a probíhá výhradně při vybíjení či nabíjení, funguje na bázi chemické reakce kyseliny sírové (obsažené v elektrolytu) s olovem, na povrchu jednotlivých elektrod. Během tohoto chemického procesu dochází k elektrolýze vody, potažmo ke vzniku a úniku plynů (unikají molekuly vodíku [H2] a kyslíku [O]). V praxi to znamená, že z baterie díky tomuto tak zvanému plynování, uniká voda (H2O). U bezúdržbových baterií je tomuto jevu účinně zabraňováno přidáváním různých chemických prvků do olova při legování (tedy např. vápník, stříbro, apod.)
Údržbové baterie jsou vybaveny zátkami ve víku a tak nabízejí možnost kontroly stavu hladiny elektrolytu a doplněni vody v případě nutnosti. Více o údržbě v následující kapitole.

b) údržba, skladování a manipulace:

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, údržbový akumulátor vyžaduje pravidelnou kontrolu, v případě potřeby rovněž údržbu. Autobaterie či motobaterie vždy sestává z několika jednotlivých článků. V případě baterie se jmenovitým napětím 12V se vždy jedná o 6 článků, u 6V baterie kontrolujeme pouze články 3. Články jsou sice vzájemně elektricky propojeny, avšak jednotlivé nádoby, ve kterých jsou články uloženy, je třeba kontrolovat a doplňovat každou zvlášť. Důležitost této skutečnosti si lze v praxi velmi rychle ověřit při zprovozňování nové, suché, baterie. Napětí na pólech baterie se objeví teprve s doplněním elektrolytu do posledního článku.
V následujícím odstavci si povíme, jakým způsobem údržbu provádět a také jak často. Nejjednodušší a nejrychlejší metoda kontroly, je odšroubovat všechny zátky z víka baterie, a článek po článku zkontrolovat nejprve opticky. Pokud vidíte hladinu a nejste si jisti, zda-li jsou články dostatečně ponořeny, můžete použít např. čistou dřevěnou špejli, ponořit ji až deskám článku, tedy jemně ponořit až k pevnému povrchu článku, opět vytáhnout a změřit hloubku ponoru. POZOR, nikdy nepoužívejte kovové či ostré předměty. S předmětem, kterým zjišťujete úroveň hladiny, manipulujte v článku opatrně, ať jej nepoškodíte. Hladina elektrolytu by měla dosahovat přibližně 1,5 cm nad desky článku. Nikdy nedopusťte, aby se z elektrolytu uniklo tolik vody, že články zůstanou dlouhodobě obnažené. V případě potřeby, doplňujte baterii výhradně destilovanou vodou. Pro doplnění nepoužívejte elektrolyt ani žádné jiné roztoky! Vodu dolévejte pouze tehdy, je-li baterie v klidovém stavu. Tedy není dobíjena ani vybíjena! Mějte vždy na paměti bezpečnost práce. Používejte ochranné pomůcky a oděvy (brýle, rukavice, plášť, apod.)
Je obtížné přesně stanovit intervaly kontroly. Obecně lze pouze konstatovat, je-li akumulátor často používán, tedy např. automobil je neustále v provozu, dochází k častým startům, i několikrát denně, pak je třeba rovněž kontrolu této zátěži přizpůsobit, a provádět ji alespoň jednou za 3 měsíce. Jiný příklad. Motobaterie v motocyklu, který je používán téměř výhradně pro víkendový provoz, 8 měsíců v roce, plně postačí, je-li kontrola prováděna jednou ročně.
Neméně důležitá péče o údržbový akumulátor je prevence proti vybití. Zásadní vliv, působící negativně na životnost olověných akumulátorů, mají také extrémně nízké nebo naopak vysoké teploty. Při nízkých teplotách může docházet k zamrzání vody v elektrolytu, je-li roztok příliš řídký, protože baterie není dostatečně nabitá. A naopak, při vysokých teplotách dochází k urychlení všech chemických reakcí, což opět nepříznivě ovlivňuje životnost.
Chcete-li, aby Vám akumulátor vydržel co nejdéle, není od věci jej v zimním období, dle možností průběžně dobíjet. Platí pravidlo, čím častěji je akumulátor dobíjen či udržován v plně nabitém stavu, tím delší bude jeho životnost. V případě dlouhodobé provozní odstávky vozu, je dobré baterii uskladnit nebo alespoň odpojit, je-li to za daných okolností možné (např. není třeba nechat v provozu alarm apod.). Baterii skladujte nejlépe v suchém, temném a teplotně stálém prostředí (+5°C až 15°C). Běžné pokojové teploty jsou méně vhodné. Plně nabitá baterie vydrží i extrémně nízké teploty, až -50°C. Naproti tomu zcela vybitá baterie zamrzá již při několika stupních pod bodem mrazu. Při dlouhodobém uskladnění se doporučuje údržbovou baterii dobíjet pravidelně zhruba jednou za 3 měsíce. Kontakty (póly) baterie udržujte čisté a zakonzervované (konzervujeme rozetřením tenké vrstvy vazelíny či oleje po povrchu olověných kontaktů). Baterie skladujeme v prostoru bez prachu, plynů a par. Relativní vlhkost do 80%.
S baterií vždy manipulujeme jako s nebezpečným nákladem.
Jak již bylo uvedeno, baterie obsahují nebezpečné chemické látky (kyseliny, apod.), jenž představují riziko jak pro zdraví člověka, tak pro jeho životní prostřední. Nalité akumulátory nenaklánějte o více než 50°. Údržbové i bezúdržbové akumulátory obsahují otvory pro odvětrávání hromadících se plynů, kterými by v případě naklonění či převrhnutí, došlo k úniku elektrolytu (kyseliny), v horším případě k nevratnému poškození akumulátoru. Baterie při přepravě proto vždy zajistěte proti převrhnutí. Při manipulaci doporučujeme použít ochranný oděv. Na bateriích mohou, vzhledem k povaze zboží, ulpívat menší či větší kapky elektrolytu (žíraviny). Proto doporučujeme používání dalších ochranných pomůcek (rukavice, plášť či zástěru, apod.). POZOR – žíravina může poškodit nejen Vaše zdraví, ale také svršky Vašeho oděvu.

c) nabíjení

VIZ. KAPITOLA 1c (bezúdržbový startovací akumulátor)

tabulka stavu nabití platná pro údržbové akumulátory:
 

stav nabití
měřené napětí
100 % 12,8 V
75 % 12,5 V
50 % 12,4 V
25 % 12,1 V
0 % 11,9 V

 

d) uvedení do provozu

Baterie je zpravidla nalitá a nabitá již od výrobce (o zprovoznění suché baterie se dočtete více v následující kapitole 2e). Od momentu zprovoznění, během uskladnění a rovněž během přepravy však neustále dochází k samovybíjení, a to i tehdy, jsou-li splněny ideální podmínky uskladnění. Před použitím (montáží do automobilu či motocyklu) proto doporučujeme změřit napětí na pólech baterie – viz. kapitola 2c, odstavec – Kapacita akumulátoru. Dle naměřených údajů postupujte následujícím způsobem. Je-li Vámi naměřená hodnota vyšší než 12,4 V, pak můžete bez obav instalovat baterii do provozu. Je-li však hodnota rovna 12,4V nebo nižší, pak důrazně doporučujeme baterii dobít.

POZOR: postup demontáže a montáže, tedy výměny baterie ve vozidle či motocyklu, se u jednotlivých výrobců významně liší, proto uvádíme pouze obecný návod odpojení a připojení k elektroinstalaci, rovněž v tomto návodu nebudeme popisovat za jakých okolností se smí baterie měnit a především jaká bezpečnostní nařízení je třeba respektovat. V případě, že si nejste jisti správným postupem, obraťte se na odborný servis, autoopravnu, apod.)

Konektory na baterii a svorky na kabelech propojte dle správné polarity (+ na +, – na -). Při demontáži původní baterie postupujte následujícím způsobem. Nejprve odpojte svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce). Následně odpojte od baterie svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, znaménko PLUS bývá vyraženo na svorce). Dbejte na to, aby během odpojování nedošlo ke zkratu (viz. úvod tohoto návodu, druhý odstavec kapitoly Důležitá upozornění).
Po vložení nového akumulátoru do schránky Vašeho vozu (motocyklu), připojte nejprve kabel se svorkou s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel se znaménkem PLUS, bývá vyraženo na svorce) a následně připojte k baterii svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce). Během práce se vyvarujte propojení kladného pólu baterie (svorka plus, červený kabel) s karosérií, zvláště pokud nerespektujete přesný postup odpojení a zapojení, a rovněž po připojení obou svorek), téměř jistě by došlo ke zkratu! Při práci raději používejte nástroje a nářadí s izolovanými rukojeťmi. Na závěr doporučujeme ošetřit kontakty baterie vč. svorek proti korozi a oxidaci, např. potřením povrchu těchto částí vazelínou.

e) uvedení do provozu suché přednabité baterie

Baterie je také možné zakoupit v suchém přednabitém stavu (častěji se tento stav vyskytuje u motobaterie). V případě, že se chystáte uvést do provozu suchou startovací baterii, dbejte následujících pokynů. Před započetím plnění suché baterie se ujistěte, že máte dostatečné množství správného elektrolytu (akumulátorová kyselina H2SO4). V případě, že je baterie zajištěna fólií, případně těsnícími zátkami, je třeba tyto nejprve odstranit. Těsnící prvky slouží jako ochrana před vniknutím vlhkosti a vzdušného kyslíku k elektrodám, proto je odstraňte až těsně před plněním.

UPOZORNĚNÍ:
Uvedení akumulátoru do provozu se doporučuje svěřit servisům s odbornou způsobilostí dle ČSN 343100 a dále dle zákona č. 65/1965 se související elektrotechnickou legislativou (vyhláška č. 50/1978 Sb. aj.). Záruka zaniká při nedodržení podmínek pro provoz a údržbu, při mechanickém poškození a při závadě způsobené vadnou elektroinstalací spotřebiče. Na akumulátory neudržované nebo nabíjené nevhodným způsobem se záruka nevztahuje.
S kyselinou (elektrolytem H2SO4) manipulujte opatrně. K naplnění akumulátoru použijte kyselinu sírovou - akumulátorovou (označení 32Bé – 38%). V případě pochybností nad správnou náplní, svěřte akumulátor odbornému servisu.
Při práci s akumulátory je nutné řídit se technickou normou č. PNE 381981, která definuje ochranné prostředky a pracovní pomůcky. Při kontaktu kyseliny s pokožkou zasažené místo ihned opláchněte čistou vodou a zneutralizujte mýdlem nebo sodou. Při požití vypít větší množství chladné vody. Nevyvolávejte zvracení. Průběžně vyplachovat dutinu ústní. Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc! Při potřísnění očí se musí, i násilím otevřené oči, ihned vyplachovat velkým množstvím vody, po dobu alespoň 10-15 minut. Při proplachování nesmí kontaminovaná voda ohrozit zdravé oko. Po propláchnutí přiložíme na oko sterilní hydrofilní mul. Postiženého neprodleně odvezeme k lékaři či do nemocnice!
Postup plnění. U připraveného akumulátoru naplňte postupně všechny články elektrolytem až 1 cm nad olověné desky. Případně až po horní rysku, je-li tato na baterii vyznačena. Obecně platí, že desky musejí být vždy zcela zaplavené. Nalitý akumulátor ponechte alespoň 30 minut odzátkovaný, aby elektrolyt nasákl do separátorů a aktivních hmot. Po té zajistěte články zátkami, a nechte v klidu alespoň dalších 30 minut. Po té je akumulátor připraven do provozu s kapacitou přibližně 80 – 90%. Po naplnění doporučujeme dobít akumulátor na 100%. Další postup je shodný s popisem v odstavci „2d“ této kapitoly.

______________________________________________________________________________________________________________________

Kapitola 3
bezúdržbový startovací akumulátor, typ AGM či GEL
(olověná MOTOBATERIE nebo AUTOBATERIE se zasáknutým elektrolytem, zvaná též jako „GELOVKA“), přednabitá baterie určená ke zprovoznění uživatelem nebo již zprovozněná od výrobce

a) popis

Motobaterie, autobaterie = chemický zdroj elektrické energie, sloužící k nastartování zážehového či vznětového motoru dopravního prostředku nebo jiné techniky (automobil, motocykl, zahradní technika a další). Pojmem bezúdržbové provedení startovací baterie typu AGM (též nesprávně pojmenovaná jako „gelovka“) dnes rozumíme takový produkt, jenž za optimálních podmínek nezbytně nevyžaduje standardní a pravidelnou péči spotřebitelem (uživatelem). Díky moderním technologiím a inovativním prvkům, použitých při výrobě tzv. bezúdržbového AGM akumulátoru, má baterie delší životnost, menší samovybíjení, vyšší kapacitu a vyšší startovací výkon. Ale především, a to je nejpodstatnější, není již nutné baterii pravidelně kontrolovat, zjišťovat stav hladiny elektrolytu a následně doplňovat destilovanou vodu, jak je tomu u běžných údržbových typů s tekutým elektrolytem. Z názvu vyplívá, že baterie nevyžaduje žádnou údržbu. Termín bezúdržbová baterie, však používáme především v souvislosti s kontrolou hladiny elektrolytu a dolévání destilované vody. Každá olověná (Pb) baterie si alespoň minimální údržbu zaslouží. Více se dočtete v článku b) údržba, skladování a manipulace.
Baterie typu AGM je, díky zasáknutému elektrolytu, zároveň také nerozlitelná. Narozdíl od běžných konvenčních typů zaplavených bezúdržbových autobaterií, kterým bývá tato vlastnost také omylem přisuzována.
Rozdíl není patrný na první pohled. Baterie však bývá označována zkratkou AGM a nesprávně se jí také říká „gelovka“. Technologie zvaná AGM (zkratka Absorbed Glass Mat) vychází z principu běžné konvenční zaplavené baterie, avšak s tím zásadním rozdílem, že elektrolyt není v článku ve volném tekutém skupenství, nýbrž je v celém objemu zasáknutý do sklolaminátových mikrovláken, jimiž jsou v těsné blízkosti obklopeny olověné desky (elektrody). Baterie rovněž nedisponuje žádnými odvětrávacími otvory v horní části schránky.
Zmíněný elektrolyt, chemický roztok kyseliny sírové a vody, je vedle olova druhým nejdůležitějším konstrukčním prvkem každé olověné baterie. V případě baterií typu AGM se jedná o roztok s vyšším podílem kyseliny sírové. Oproti běžným zaplaveným typům, kde je podíl kyseliny 32 až 38%, se používá roztok s obsahem kyseliny až 41% (vyjádřeno v hustotě až 1,32 g/cm3). Elektrochemická reakce, ke které dochází v akumulátoru, během vybíjení či nabíjení, funguje na principu chemické reakce kyseliny sírové s olovem při průchodu elektrického proudu. Během tohoto chemického procesu však dochází také k nežádoucím procesům, zejména k elektrolýze vody. Následkem toho dochází na elektrodách ke vzniku a úniku plynů vodíku (H) a kyslíku (O). V praxi to znamená, že v baterii díky tomuto tak zvanému plynování, ubývá voda (H2O). U běžných bezúdržbových baterií je tomuto jevu účinně zabraňováno přidáváním různých chemických prvků do olova při jeho legování (např. vápník, stříbro, apod.) Bezúdržbové baterie typu AGM jsou však navíc vybaveny regulačními ventily, které unikající plyny mění opět na vodu, která je odváděna zpět do útrob článků. Pokud je baterie vystavena příliš vysoké zátěži, je např. nadměrně přebíjena, ventily zafungují jako pojistky a přebytečné hromadící se plyny propustí ven z baterie. Trvá-li přebíjení příliš dlouho a ventily nestačí hromadící se plyny rekombinovat ani odvádět, dojde k přetlaku uvnitř schránky baterie, ta se zpravidla nafoukne a dojde k nevratnému poškození.

b) údržba, skladování a manipulace

Bezúdržbový startovací akumulátor typu AGM sice nevyžaduje téměř žádnou údržbu a nelze jej ani rozlít, je však užitečné znát alespoň základní vlastnosti a principy fungování takovéto (olověné) baterie a podle toho se přizpůsobit. Hlavní nepříznivé vlivy, působící negativně na životnost olověných akumulátorů, jsou nejen extrémně nízké teploty pod bodem mrazu, ale rovněž opačné, tedy příliš vysoké teploty nad 35°C a vyšší. Při nízkých teplotách může docházet k zamrzání vody v elektrolytu, je-li roztok příliš řídký, protože baterie není dostatečně nabitá. A naopak, při vysokých teplotách dochází k urychlení všech chemických procesů v baterii, což opět nepříznivě ovlivňuje její životnost.
Chcete-li, aby Vám akumulátor vydržel co nejdéle, není od věci jej v zimním období, dle možností, průběžně dobíjet. Tím spíše, je-li dopravní prostředek či jiný spotřebič přes zimu odstaven mimo provoz, jak tomu bývá např. u motocyklů nebo u zahradní techniky. Platí pravidlo, čím častěji je akumulátor dobíjen či udržován v plně nabitém stavu, tím delší bude jeho životnost. V případě dlouhodobé provozní odstávky motocyklu či jiné techniky, je dobré baterii demontovat a uskladnit, nebo alespoň odpojit, je-li to za daných okolností možné (např. není potřeba nechat v provozu alarm apod.).
Před uskladněním baterii plně dobijte a skladujte nejlépe v suchém, temném a teplotně stálém prostředí (+5°C až +15°C). Běžné pokojové teploty jsou méně vhodné, neboť platí, čím teplejší prostředí, tím rychleji probíhají chemické procesy, tedy také samovybíjení. Plně nabitá baterie vydrží i extrémně nízké teploty, až -50°C. Naproti tomu, zcela vybitá baterie zamrzá již při několika stupních pod bodem mrazu. Při dlouhodobém uskladnění se doporučuje baterii typu AGM dobíjet pravidelně zhruba jednou za půl roku. Více o nabíjení se dočtete dále v této kapitole, článek c) nabíjení. Kontakty (póly) baterie udržujte čisté a zakonzervované (konzervujeme rozetřením tenké vrstvy vazelíny či oleje po povrchu olověných kontaktů). Baterie skladujeme v prostoru bez prachu, plynů a par. Relativní vlhkost do 80%.
S baterií vždy manipulujeme jako s nebezpečným nákladem. Jak již bylo uvedeno, baterie obsahují nebezpečné chemické látky (kyseliny, apod.), jenž představují riziko jak pro zdraví člověka, tak pro jeho životní prostřední. Nové nezprovozněné baterie typu AGM jsou dodávány společně s plastovým kontejnerem obsahujícím elektrolyt. S obsahem balení je proto nutné zacházet jako s nebezpečným materiálem. Zprovozněný akumulátor již elektrolyt v klasickém tekutém skupenství neobsahuje, a únik elektrolytu je téměř vyloučen. Z hlediska povahy materiálu se však stále jedná o produkt obsahující jedovaté látky, jenž mohou být nebezpečné v případě poškození schránky. Akumulátory typu AGM či GEL zpravidla obsahují regulační ventily v horní části schránky. Nikdy se nepokoušejte štěrbiny ventilů ucpávat či přelepovat, můžete tím zabránit úniku přebytečných plynů. Na bateriích mohou, vzhledem k povaze zboží, ulpívat menší či větší kapky elektrolytu (žíraviny). Proto při manipulaci doporučujeme používat ochranné pomůcky (rukavice, plášť či zástěru, apod.). POZOR – žíravina může poškodit nejen Vaše zdraví, ale také svršky Vašeho oděvu.

c) nabíjení

Před začátkem procesu nabíjení se vždy ujistěte, jaké jmenovité napětí má Vaše baterie. Dále ověřte, zda-li je Vaše nabíječka vhodná k nabíjení daného typu akumulátoru (AGM, GEL), a zda-li disponuje vhodným jmenovitým napětím. V neposlední řadě pak zkontrolujte, je-li nabíječka dostatečně silná k nabíjení Vašeho akumulátoru nebo není-li naopak příliš výkonná, tedy rovněž nevhodná, nabíjí-li příliš silným proudem.
Nabíjení není nic složitého, poradíme Vám jak na to. Nebudete-li si ani po našich instrukcích jistí, vždy se raději předem poraďte s odborníkem nebo přenechejte tuto činnost jemu. Můžete také použít návod dodaný k nabíječce.
V případě, že je Vámi zakoupený startovací akumulátor dosud nezprovozněn, součástí balení je stále nerozbalený plastový kontejner s elektrolytem, je zbytečné se pokoušet jej před zprovozněním nabíjet. Přejděte k článku d) uvedení do provozu v této kapitole.

Některé pasáže této kapitoly, článku c), popisují situace, které jsou pro uživatele automatických nabíječek, z informativního hlediska zbytečné. Tyto kapitoly jsou proto označeny hvězdičkou *.

 

Typ akumulátoru – budeme popisovat nabíjení bezúdržbového akumulátoru typu AGM či GEL.

Správné napětí – ujistěte se, že Váš nabíječ je nastaven na správné jmenovité nabíjecí napětí pro 12V baterie nebo 6V baterie, některé nabíječky nedisponují přepínačem, stačí tedy pouze ověřit zda-li se shodují údaje na obou komponentech (např. nabíječka 12V a baterie rovněž 12V).

Správná polarita – před uvedením nabíječe do provozu, zkontrolujte řazení pólů na baterii a svorky na kabelech nabíječe, po té správně připojte plus na plus a mínus na mínus, v opačném případě hrozí zkrat.


Odvětrávání – zkontrolujte, že odvětrávání (štěrbiny ventilů) není znečištěné či zaslepené, a plyny mohou v případě nutnosti volně unikat z baterie, odvětrávání = štěrbiny ventilů ve víku baterie (shora či z boku), v případě ucpání hrozí hromadění plynů uvnitř baterie, potažmo nevratné poškození. Některé baterie štěrbinami nedisponují nebo jsou skryty.


Nastavení automatické nabíječky – v případě, že má nabíječka více možností nastavení, řiďte se návodem výrobce nabíječky. Zpravidla se nastavuje nabíjecí napětí a proud. Instrukce o velikosti nabíjecího proudu můžete nalézt v následujícím odstavci. Nemá-li nabíječka žádné nastavení, uveďte ji do provozu zapojením zástrčky přívodního kabelu do zásuvky elektrické sítě 220V (230V), kabely se svorkami by již měli být připojeny k pólům baterie.


Nabíjecí proud* – nejjednodušší obecně platné pravidlo říká, nabíjejte proudem o velikosti jedné desetiny (1/10) kapacity baterie. Řečeno čísly, máte-li 60Ah akumulátor, nabíjejte ho 6A (60 : 10 = 6A).
Existuje přesnější nabíjecí vzorec, který říká, nabíjecí proud by se měl rovnat 0,12-ti násobku kapacity akumulátoru. Nebo-li „I = 0,12 x C“. V praxi, máte-li 60Ah, pak 60 x 0,12 = nabíjecí proud 7,2A.
V dnešní době většina uživatelů disponuje automatickými nabíječkami, v takovém případě pouze volte vhodnou nabíječku s dostatečným proudem, s ohledem na skutečnost, že čas nabíjení je přímo úměrný velikosti nabíjecího proudu a čas nabíjení nebyl zbytečně dlouhý (pro 60Ah je proud pod 1A příliš málo). A naopak nezvolte příliš silnou nabíječku, aby nedocházelo ke zbytečně rychlému dobíjení, které akumulátoru dlouhodobě neprospívá (např. pro 60Ah je proud nad 14A příliš silný).
Poznámka: nabíjíte-li regulovatelným nabíjecím proudem, nabíjejte dle vzorce „I = 0,12 x C“ až do dosažení napětí 14,2V, po té snižte proud na polovinu a pokračujte až do konce (napětí dosáhne 14,4V)


Znaky plného nabití* - obecně platí, že baterie se nabíjí po dobu nutnou k dosažení znaků plného nabití. Mezi hlavní znaky nabití patří hustota elektrolytu (nabito na 100% = 1,28g/cm3 u zaplavených typů, 1,32g/cm3 u AGM či GEL). U bezúdržbových baterií bez zátek, či AGM se zasáknutým elektrolytem, již nelze hustotu změřit, v žádném případě se nepokoušejte do baterie vniknout! Další znak, všechny články rovnoměrně plynují (po odpojení na 1 – 2 hodiny a opakovaném připojení k nabíječi začnou články do 30 vteřin opět plynovat), přes pokračující nabíjení se již nemění hodnota měřeného napětí. U 12V bezúdržbové olověné baterie typu AGM či GEL, nabíjené běžným způsobem, manuální nabíječkou, lze odhadnout stav nabití pomocí změření napětí na pólech během nabíjení. Hodnoty lze interpretovat takto: 14,3V = 90 až 95% nabito, 14,4 až 14,5V = 100% nabito.
POZOR – při měření dbejte na správně nastavené hodnoty na měřícím přístroji – napětí [V – voltage].


Rychlé nabíjení* - V případě nutnosti rychlého nabití, je možné výjimečně použít nabíjecí proud v hodnotě I = 1 x C (v našem případě, tedy u 60Ah baterie bude nabíjecí proud 60A). Tímto proudem nabíjejte však maximálně 30 minut! Mějte na paměti, že čím častěji budete používat vyšší proudy k nabíjení Vaší baterie, tím kratší životnost lze u akumulátoru v budoucnosti očekávat.

Kapacita akumulátoru – aktuální kapacitu (stav nabití) lze přibližně určit jednoduchými a lacinými měřícími přístroji. Lze použít přístroje pro orientační měření bez zatížení akumulátoru, ale i přesnější přístroje měřící vnitřní odpor, případně zařízení s proudovým zatížením, které simuluje startování motoru. Zbývající životnost akumulátoru lze však přesně určit pouze složitým diagnostickým procesem, pomocí drahého testovacího přístroje, založeného na principu vybíjení a nabíjení. Takto prováděná diagnostika může u malých baterií trvat několik hodin a u větších baterií až několik dnů.
Jakýkoliv test prováděný za účelem zjištění kapacity baterie se doporučuje provádět vždy s plně nabitým akumulátorem a s odstupem alespoň 4 hodin po ukončení nabíjení. Orientační zjištění kapacity lze následně provést jednoduchým a levným měřícím přístrojem - voltmetrem. Měříme bez zatížení, tedy pouze napětí bez odběru proudu. Naměřené hodnoty srovnáme s následující tabulkou (poznámka: u starých, déle používaných či poškozených baterií mohou být výsledky měření zkreslené nebo zcela bezcenné, takové baterie lze rozpoznat a testovat pouze složitějšími metodami)::
 

stav nabití
měřené napětí
100 % 12,9+ V
75 % 12,6 V
50 % 12,4 V
25 % 12,1 V
0 % 11,9 V

 
Hluboké vybití – pokud akumulátor zcela vybijete, a ponecháte jej takto několik dnů, dostane se do stavu tzv. hlubokého vybití, měřené napětí bez zatížení poklesne pod úroveň 11V, uvnitř článků se nastartujte proces zvaný sulfatace. Síra, původně obsažená v elektrolytu, se vlivem vybíjení „nasakuje“ do aktivních hmot olověných desek. Nabíjením by došlo k opětovnému „vytlačení“ a smíchání síry se zředěným vodnatým elektrolytem, tedy zvýšení koncentrace kyseliny. V opačném případě však reaguje s olovem, dochází k další oxidaci, aktivní hmoty olova se mění v síran olovnatý, nebo-li sulfát. Tento proces je v pokročilém stádiu nevratný a akumulátor je nevratně poškozen. Pokud se akumulátor dostane do stavu hlubokého vybití, stává se, že jej nelze nabít běžnou automatickou nabíječkou. Tyto nabíječky zpravidla za A) nejsou schopny rozpoznat napětí hluboce vybité baterie a proces nabíjení vůbec nespustí, nebo za B) nabíjení spustí, ale nejsou schopny překonat vnitřní odpor sulfatovaného akumulátoru a přehřívají se. Pro oživení zkuste svěřit akumulátor do péče odbornému servisu. Na hluboce vybité a takto poškozené akumulátory se nevztahuje záruka.

Údržba bezúdržbového – základní pravidlo o údržbě olověných bateriích říká, udržujte akumulátor, pokud možno, neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybíjet = používat (logicky je), okamžitě po vybití jej opět nabijte. V případě startovacích baterií, instalovaných v automobilech, motocyklech, atd. se toto děje automaticky během jízdy, díky součástce zvané alternátor. Má-li však alternátor poruchu je zaděláno na problém. Je-li alternátor nastaven nesprávně, tedy nedobíjí nebo naopak přebíjí, opět problém. V těchto případech je nutné obrátit se s žádostí o pomoc na autoservis. Více o údržbě akumulátoru se dočtete v článku b) údržba.

d) uvedení do provozu

Startovací motobaterie typu AGM bývá zpravidla dodávaná suchá, nezprovozněná a v balení společně s plastovým kontejnerem obsahujícím elektrolyt. Lze-li baterii AGM dodávat suchou a nezprovozněnou má tato skutečnost pro zákazníka dvě velké výhody. Předně, baterii neběží doba životnosti, suchou a přednabitou ji lze skladovat řadu let, a nedochází téměř k žádnému samovybíjení. A dále, zákazník má vždy jistotu, že kupuje zcela nový nepoužitý výrobek.
Nezprovozněná baterie AGM se vždy dodává spolu se specifickým množstvím a typem elektrolytu pro daný model baterie. Před započetím procedury plnění si nejprve pečlivě pročtěte celý postup a připravte si vše potřebné, teprve po té přejděte k samotnému úkonu, a postupujte krok za krokem.
Nejprve zvolte patřičně větrané a bezprašné místo s rovnou a pevnou plochou pro provedení úkonu (stůl v dílně, garáži, podlaha, apod.). Baterii vybalte, postavte na rovnou plochu a odstraňte z ní hliníkovou fólii, uvidíte 6 otvorů = 6 článků baterie, s plastovými hroty uvnitř. Po té vybalte plastovou nádobu s tekutým elektrolytem, odstraňte z ní pouze černou plastovou těsnící lištu a uschovejte ji!

Touto černou lištou budete později baterii uzavírat. Každé ze šesti hrdel nádoby s elektrolytem je opatřeno zátkou z hliníkové fólie. Tyto uzávěry z nádoby nestrhávejte! Nádobu se ani jinak nepokoušejte otevřít či propíchnout.
Dle obrázku, otočte nádobu s elektrolytem dnem vzhůru tak, aby zátky nádoby směřovaly k hrotům uprostřed nalévacích otvorů, a hroty se zátek dotýkaly. Mírným stupňovaným tlakem přitlačte na dno nádoby, až hroty zcela proniknou skrz zátky nádoby. Nádoba po té spočine ve stabilní poloze a obsah (elektrolyt) se pomalu vyprázdní do útrob baterie. Během zaplavování s nádobou nemanipulujte, nevyjímejte ji a ani nenaklánějte. Ponechte nádobu v této poloze zhruba 20 minut. Po té zkontrolujte, zda se veškerá náplň z nádoby přelila do baterie a nádobu opatrně odstraňte. Mějte na paměti, že manipulujete s nádobou od kyseliny (nad baterii se nenaklánějte, POZOR na oči). Nechte baterii odkrytou ještě alespoň dalších 10 až 20 minut. Ohlídejte, aby se do nalévacích otvorů nedostaly nečistoty. Po té uzavřete baterii černou těsnící lištou, tlačte silou a rovnoměrně oběma rukama dokud lišta zcela nedosedne zároveň na úroveň víka baterie.

e) instalace

AGM baterie bývá dodávána suchá přednabitá nebo zprovozněná již od výrobce. Suchou baterii je třeba zprovoznit, viz. předchozí článek d) uvedení do provozu. Baterie typu AGM či GEL jsou z hlediska samovybíjení nejodolnějším typem olověného akumulátoru. Přesto i zde k tomuto jevu dochází, zejména u baterií zprovozněných již při výrobě, a je třeba s ním před samotnou instalací do spotřebiče, počítat. Před použitím (např. montáží do automobilu či motocyklu) proto doporučujeme změřit napětí na pólech baterie, viz. článek c) nabíjení, odstavec Kapacita akumulátoru. Dle naměřených údajů postupujte následujícím způsobem. Je-li Vámi naměřená hodnota vyšší než 12,4 V, pak můžete bez obav instalovat baterii do provozu. Je-li však hodnota rovna 12,4V nebo nižší, pak důrazně doporučujeme baterii dobít.

Při demontáži původní a montáži nové baterie postupujte následujícím způsobem.

POZOR: Postup demontáže a montáže, tedy výměny baterie ve vozidle či motocyklu, se může u jednotlivých výrobců významně lišit, proto uvádíme pouze obecný návod odpojení a připojení k elektroinstalaci spotřebiče. Rovněž v tomto návodu nebudeme popisovat za jakých okolností se smí baterie měnit a především jaká bezpečnostní nařízení je třeba respektovat. V případě, že si nejste jisti správným postupem, obraťte se na odborníky = autorizovaný servis, autoopravna, apod.

Při demontáži staré baterie postupujte takto. Nejprve odpojte svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce) a zabraňte opakovanému náhodnému kontaktu svorky s pólem baterie (svorku např. dočasně zaizolujte). Následně odpojte od baterie svorku s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, znaménko PLUS bývá vyraženo na svorce). Dbejte na to, aby během odpojování nedošlo ke zkratu odpojované baterie, viz. úvod tohoto návodu, druhý odstavec kapitoly Důležitá upozornění). Baterii demontujte a vyjměte ze spotřebiče (automobil, motocykl, atd.).
Po vložení nového akumulátoru do schránky spotřebiče připojte nejprve kabel se svorkou s kladným znaménkem (zpravidla červený kabel, znaménko PLUS bývá vyraženo na svorce) a následně připojte k baterii svorku se záporným znaménkem (zpravidla černý kabel, znaménko MÍNUS bývá vyraženo na svorce). POZOR: Během práce se vyvarujte propojení kladného pólu baterie (svorka plus, červený kabel) s kovovou částí karosérií automobilu či motocyklu, zvláště pokud nerespektujete přesný postup odpojení a zapojení, a rovněž po připojení obou svorek, téměř jistě by došlo ke ZKRATU! Při práci raději používejte nástroje a nářadí s izolovanými rukojetěmi.
Upozornění: během odpojování a připojování baterie do provozu může při prvním spojení svorek s kontakty docházet k malému zajiskření. Intenzitu tohoto jevu lze jen obtížně přesněji popsat, lze jej však snadno omylem považovat za zkrat. V případě, že dodržíte všechny předepsané bezpečnostní pokyny, nemůže toto nezaviněné jiskření způsobit poruchu.
Na závěr doporučujeme ošetřit svorky a kontakty baterie zakonzervováním. Účinně tím zabráníte nežádoucí korozi a oxidaci. Konzervujeme např. potřením povrchu těchto zmíněných částí tenkou vrstvou vazelíny.

3) Návody STANIČNÍ BATERIE
______________________________________________________________________________________________________________________

bezúdržbový záložní (staniční) akumulátor typ AGM (konstrukce VRLA, olověná baterie se zasáknutým elektrolytem – řízená ventilem, vhodná pro ALARMY, UPS záložní zdroje, nouzové osvětlení, telekomunikace, atd.)

 

a) popis 

Záložní baterie, tzv. VRLA baterie (Valve Regulated Lead Acid – ventilem řízené olověné kyselinové), volně přeloženo se jedná o baterie, u kterých je uvolňování plynů řízeno tzv. ventilem. V praxi to znamená, že v podstatě nedochází k žádnému úniku aerosolů z elektrolytu H2SO4. Ventil zamezí úniku plynů a zvládne přetlak až 0,43kPa. Konstrukce baterie je postavená na základě olova a elektrolytu vázaného do sklolaminátových mirkovláken (tzv. AGM – absorbed glass mat) nebo výjimečně do gelu (obsahují elektrolyt ztužený tixotropním gelem – SiO2). Záložní baterie typu AGM jsou běžně používané v zařízeních typu UPS (záložní zdroje), EPS (elektronická požární signalizace), EZS (elektronické zabezpečovací systémy), nouzové osvětlení, telekomunikační aplikace, ale také jako zdroj pohonu pro elektromotory (skútry, dětské hračky, a řada dalších spotřebičů). 

b) údržba, skladování a manipulace 

 

  Staniční baterie typu AGM jsou zcela bezúdržbové. Během používání je však třeba respektovat základní pravidla, aby nedocházelo ke snižování životnosti. Velmi důležité jsou provozní podmínky, zejména teplota okolního prostředí. Optimální provozní teplota uváděná výrobcem, je 20 až25°C. Při trvalém nebo častém překračování těchto hodnot, se životnost baterie dramaticky snižuje. Při extrémně vysokých provozních teplotách může dokonce dojít k nevratnému poškození. Je-li baterie dlouhodobě vystavována provozním teplotám přes40°C, při kterých se veškeré chemické procesy urychlují, začíná docházet k vysokému plynování a tudíž i přetlaku uvnitř článku. Za takových okolností již ventily nedokážou tento přetlak regulovat a hromadící se plyny nestačí unikat. Akumulátor se zahřívá a plastová schránka se deformuje a zvětšuje objem (doslova se nafoukne). Doba životnosti baterií AGM udávaná výrobci, při splnění předepsaných optimálních provozních podmínek, se pohybuje od 4 do 12 let dle různých modelů.

  Díky technologii AGM je velmi účinně potlačován efekt samovybíjení. Zatímco klasické zaplavené baterie

ztrácení samovybíjením přibližně 1% kapacity denně, u typu AGM je tato hodnota dramaticky nižší. Jedná se zhruba o 1 – 3% měsíčně (tedy maximálně 0,1% denně)! Tím se přirozeně prodlužuje doba skladování.

  Manipulace a provoz záložních baterií vyžaduje pouze respektování základních pravidel. Baterie lze provozovat v jakékoliv poloze. Poloha dnem vzhůru je však nejméně vhodná a nedoporučuje se. Baterie nesmí být uskladněna ani provozována blízko otevřeného ohně. Pád z výšky nebo těžké údery mohou způsobit nevratné mechanické poškození. Při uskladnění, manipulaci ani během provozu nesmí dojít ke spojení kontaktů, jinak hrozí zkrat. Důsledkem toho může dojít k poškození baterie, k požáru, ujmě na zdraví či životě, případně k explozi baterie. V případě mechanického poškození schránky baterie může dojít k úniku elektrolytu (žíraviny), případně ke kontaktu s pokožkou. Ihned opláchněte zasažené místo čistou vodou a zneutralizujte mýdlem nebo sodou. Při rozsáhlejším kontaktu, nebo při poleptání, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc. 

c) nabíjení

viz. Kapitola 3-bezúdržbový startovací akumulátor, typ AGM či GEL odstavec c) nabíjení

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.