Návody k najpredávanejším batériám - autobatérie, Motobatéria, trakčné batérie, záložné batérie

Všeobecná časť

Dôležité upozornenia:

Každá batéria (článok, akumulátor) je chemický zdroj elektrickej energie, obsahuje tuhé alebo tekuté chemické zlúčeniny (žieraviny), ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví, majetku či životnom prostredí. S batériami preto manipulujeme so zvýšenou opatrnosťou.

 Akumulátor, ako zdroj elektrickej energie, je v pripravenom stave schopný kedykoľvek dodávať elektrický prúd a to aj za nepriaznivých okolností! Pozor aj u čiastočne nabitej batérie, pri vzájomnom prepojení oboch kontaktov vodivým materiálom (napr. pri neopatrnej manipulácii, pri preprave , skladovaní apod.) dôjde k nekontrolovanému uvoľneniu veľkého množstva elektrickej energie, k takzvanému SKRATU. V horšom prípade ak je stav dlhodobý (stačí aj niekoľko sekúnd), môže spôsobiť požiar, dokonca výbuch, ujmu na zdraví aj na živote, na majetku a v neposlednom rade  tiež na životnom prostredí.

 Použité batérie aj staré nepoužité, funkčné aj nefunkčné batérie a články sa po spotrebovaní automaticky stávajú nebezpečným odpadom, ktorý môže pri neodbornej likvidácii vážne ohroziť životné prostredie! V prevažnej väčšine obsahujú batérie nebezpečné chemické prvky alebo ich zlúčeniny. Olovo, kadmium, ortuť, elektrolyt (H2SO4), ale aj ďalšie ľudskému organizmu škodlivé, jedovaté látky sa môžu vplyvom zlého uloženia uvoľňovať do prírody a zamoriť ju. Preto Vás prosíme, neodkladajte opotrebované batérie a články medzi komunálny odpad!

 ZADARMO od Vás akékoľvek použité akumulátory aj články odoberieme a zaistíme ich riadnu recykláciu či likvidáciu. Podľa zákona o odpadoch, má každá obec povinnosť zaistiť miesta, kde môžu ich obyvatelia odkladať nebezpečné zložky komunálneho odpadu. Použité batérie a články tiež môžete odovzdať vždy tam kde kúpite nové.

 Jednotlivé akumulátory a štartovacie batérie sa od seba výrazne líšia. V prípade výmeny starej batérie za novú je potrebné sa  riadiť pokynmi výrobcov dopravného prostriedku (automobilu, motocyklu, atd.) či zariadenia (záložného zdroja, notebooku, mobilu, atd.) v ktorom uvádzajú, ktorý akumulátor je učený pre ktorý spotrebič. Inštalácia nevhodného typu batérie môže mať za následok jej nevratné poškodenie, v horšom prípade aj poškodenie dopravného prostriedku či zariadenia. Záruku v takom prípade nie je možné uznať ani zo strany dodávateľa náhradnej batérie ani zo strany výrobcu spotrebiča.

 

  • Návody autobatérie a motobatérie


______________________________________________________________________________________________________

 

Kapitola 1

Bezúdržbový štartovací akumulátor

(olovená kyselinová AUTOBATÉRIA s doštičkami legovanými kalciom alebo striebrom, nie je nutné kontrolovať hladinu elektrolytu ani dolievať destilovanú vodu)

1. popis:

Pojmom bezúdržbové prevedenie štartovacej batérie ( napr. autobatérie) dnes rozumieme taký produkt, ktorý nevyžaduje nutne štandardnú a pravidelnú starostlivosť spotrebiteľom (užívateľom). Vďaka moderným technológiám a inovatívnym prvkom, použitých pri výrobe tzv. bezúdržbového akumulátora, má batéria dlhšiu životnosť, menšie samo vybíjanie, vyššiu kapacitu a vyšší štartovací výkon, ale predovšetkým, a to je najpodstatnejšie, nie je  už nutné batériu pravidelne kontrolovať, aký je stav elektrolytu a následne doplňovať destilovanú vodu ako je tomu u údržbových typov. Z názvu vyplýva , že batérie nevyžaduje žiadnu údržbu. Týmto termínom (bezúdržbová batéria) však označujeme predovšetkým typ, ktorý nie je treba kontrolovať a dolievať destilovanú vodu. Každá olovená batéria si aspoň minimálnu údržbu zaslúži. Viac sa dočítate v kapitole 1 v časti „b“.

Fakt, že bezúdržbovú autobatériu nie je treba dolievať vodou, býva často príčinou omylu, že sa jedná o nerozliatnu batériu alebo dokonca gélovú. Nie je pravda. Popisovaný typ batérie obsahuje bežne používaný roztok kyseliny sírovej a vody (H2SO4). Takzvaný elektrolyt, základná chemická látka, je vedľa olova je druhým najdôležitejším konštrukčným prvkom batérie.

Elektrochemická reakcia ku ktorej dochádza v akumulátore a ktorá vzniká a prebieha výhradne pri vybíjaní či nabíjaní  funguje na princípe  chemickej reakcie kyseliny sírovej s olovom. Behom tohto chemického procesu dochádza k elektrolýze vody, poprípade ku vzniku a úniku plynu (unikajú molekuly vodíka H2 a kyslíka O2). V praxi to znamená , že z batérie vďaka tomuto tak zvanému plynovaniu uniká voda (H2O). U bezúdržbových batérií je tomuto javu účinne zabraňované pridávaním  rôznych chemických prvkov do olova pri legovaní (teda napr. vápnik, striebro a pod.). Bezúdržbové batérie bývajú veľmi často celkom uzavreté, teda nedisponujú zátkami pre doplňovanie destilovanej vody.

2. údržba, skladovanie a manipulácia:

Bez údržbový štartovací akumulátor síce nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, je však dôležité poznať aspoň minimálne vlastnosti a základné princípy fungovania olovenej batérie v rôznom prostredí a podľa toho sa prispôsobiť. Hlavné nepriaznivé vplyvy, pôsobiace negatívne na životnosť olovených akumulátorov, sú jednak extrémne nízke teploty pod bodom mrazu alebo naopak príliš vysoké teploty nad 35°C a vyššie. Pri nízkych teplotách môže dochádzať k mrznutiu vody v elektrolyte, ak je roztok príliš riedky, pretože batéria nie je dostatočne nabitá. A naopak, pri vysokých teplotách dochádza k zrýchleniu všetkých chemických reakcií, čo opäť ovplyvňuje životnosť.


Ak chcete, aby Vám akumulátor vydržal čo najdlhšie, nie je  od veci ju v zimnom období podľa možností priebežne dobíjať. Platí pravidlo, čím častejšie je akumulátor dobíjaný či udržovaný v plne nabitom stave, tým dlhšia bude jeho životnosť. V prípade dlhodobej prevádzkovej odstávky vozidla , je dobré batériu uskladniť alebo aspoň odpojiť, ak je to za daných okolností možné ( napr. nie je nutné nechať v prevádzke alarm a pod.). Batériu skladujte najlepšie v suchom, temnom a teplotne stálom prostredí (+5°C až 15°C). Bežná izbové teplota je menej vhodná. Plne nabitá batéria vydrží aj extrémne nízke teploty, až   -50°C. Naproti tomu úplne vybitá batéria zamŕza už pri niekoľkých stupňoch pod bodom mrazu. Pri dlhodobom uskladnení sa odporúča  bezúdržbovú batériu dobíjať pravidelne zhruba jedenkrát za pol roka. Kontakty (póly) batérie udržujte čisté a zakonzervované ( konzervujeme rozotrením tenkej vrstvy vazelíny alebo oleja po povrchu olovených kontaktov). Batériu skladujeme v priestoroch bez prachu, plynov a pary. Relatívna vlhkosť do 80%.

S batériou vždy manipulujeme ako s nebezpečným nákladom. Ako sme už uviedli, batéria obsahuje nebezpečné chemické látky ( kyseliny, a pod.) ktoré predstavujú riziko tak pre zdravie človeka ako aj pre jeho životné prostredie. Naliate akumulátory nenakláňajte o viac ako 50°. Údržbové  aj bezúdržbové  akumulátory obsahujú otvory pre odvetrávanie hromadiacich sa plynov, ktorými by v prípade naklonenia či prevrhnutia došlo k úniku elektrolytu (kyseliny), v horšom prípade k nevratnému poškodeniu akumulátora. Batériu pri preprave preto vždy zaistite proti prevrhnutiu. Pri manipulácii odporúčame použiť ochranný odev. Na batériách môžu vzhľadom k povahe tovaru zostávať menšie či väčšie kvapky elektrolytu (žieraviny). Preto odporúčame používanie ďalších ochranných pomôcok (rukavice, plášť či zásteru, a pod.) POZOR – žieravina môže poškodiť nie iba Vaše zdravie, ale tiež povrch Vášho odevu.

3nabíjanie

Pred začiatkom procesu nabíjania sa vždy presvedčte, aké menovité napätie má Vaša batéria. Ďalej overte, či je Vaša nabíjačka vhodná k nabíjaniu daného typu akumulátora a či disponuje vhodným menovitým napätím. V neposlednom rade skontrolujte či je nabíjačka dostatočne silná k nabíjaniu Vášho akumulátora, a zároveň či nie je príliš výkonná teda dobíja príliš silným prúdom. Poradíme Vám ako na to. Ak ste si nie istý, vždy sa poraďte s odborníkom alebo prenechajte túto činnosť jemu. Môžete tiež použiť návod dodávaný k nabíjačke.

 
*Niektoré pasáže tejto kapitoly popisujú situácie, ktoré sú pre užívateľov automatických nabíjačiek, z informatívneho hľadiska úplne zbytočné. Tieto kapitoly sú preto označené hviezdičkou *.

Typ akumulátora – budeme popisovať nabíjanie zaplaveného bezúdržbového akumulátora

Správne napätie – uistite sa , že Váš  nabíjač je nastavený na správne menovité nabíjacie napätie pre 12V batérie alebo 6V batérie, niektoré nabíjačky nedisponujú prepínačom, stačí teda iba overiť či sa zhodujú údaje na oboch komponentoch (nabíjačka 12V a batéria tiež 12V).

Správna polarita – pred zapojením nabíjača skontrolujte označenie pólov na batérii a svorky na kábloch nabíjača, potom správne pripojte plus na mínus , v opačnom prípade hrozí skrat.

Odvetrávanie – skontrolujte, či odvetrávanie nie je znečistené alebo zaslepené a plyny môžu voľne unikať z batérie, odvetrávanie = otvory vo viečku batérie (zhora či z boku), prípadne v zátkach článkov. V prípade upchatia odvetrávacích otvorov hrozí hromadenie plynov  vnútri batérie, poprípade nevratné poškodenie.

Nabíjací prúd* - najjednoduchšie obecne platné pravidlo hovorí, nabíjajte prúdom o veľkosti jednej desatiny (1/10) kapacity batérie. Povedané číslami, ak máte 60Ah akumulátor, nabíjajte ho 6A (60 : 10 = 6A)

Existuje presnejší nabíjací vzorec, ktorý hovorí, nabíjací prúd sa rovná 0,12-ti násobku kapacity akumulátora. Alebo „I = 0,12 x C“. V praxi, ak máte 60AH, tak 60 x 0,12 = nabíjací prúd 7,2A.


V dnešnej dobe väčšina užívateľov disponuje automatickými nabíjačkami, v takom prípade  zvoľte iba vhodnú nabíjačku s dostatočným prúdom,  s ohľadom na skutočnosť , že čas nabíjania je priamo úmerný veľkosti nabíjacieho prúdu a čas nabíjania nebol zbytočne dlhý (pre 60Ah je prúd pod 1A príliš málo). A naopak nezvoľte príliš silnú nabíjačku, aby nedochádzalo ku zbytočne rýchlemu dobíjaniu, ktoré akumulátoru dlhodobo neprospieva (napr. pre 60Ah je prúd nad 14A príliš silný).

Poznámka: ak nabíjate regulovateľným nabíjacím prúdom, nabíjate podľa vzorca „I = 0,12 x C“ až po dosiahnutie napätia 14,4V, potom znížte prúd na polovicu a pokračujte až do konca (napätie dosiahne 14,6V).

Znaky plného nabitia* - obecne platí, že batéria sa nabíja po dobu nutnú k dosiahnutiu znakov plného nabitia. Medzi hlavné znaky nabitia patrí hustota elektrolytu (nabité na 100% = 1,28g/cm3 – pri bezúdržbových batériách bez zátok už hustotu nemožno zmerať), všetky články rovnomerne plynujú (po odpojení na 1 – 2 hodiny a opakovanom pripojení ku nabíjačke začnú články do 30 sekúnd opäť plynovať), cez pokračujúce nabíjanie sa už nemení hodnota meraného napätia. Pri 12V bezúdržbovej olovenej batérie, nabíjanie bežným spôsobom, manuálnou nabíjačkou, je možné odhadnúť stav nabitia pomocou zmerania napätia na póloch počas nabíjania. Hodnoty je možné interpretovať takto: 14,4V = 90 až 95% nabité, 14,6 až 14,7V = 100% nabité.

(POZOR – pri meraní dbajte na správne nastavené hodnoty na meracom prístroji – napätie V – voltage).

Kapacita akumulátorov – aktuálnu kapacitu je možné presne a spoľahlivo určiť iba kvalitným meracím prístrojom, ktorý simuluje proces vybíjania, teda skutočný odber prúdu. Takýto test sa robí vždy s plne nabitým akumulátorom. Samotný test trvá niekoľko hodín, opakovaný test vrátane dobitia môže trvať aj niekoľko dní. Orientačné zistenie kapacity je možné tiež urobiť jednoduchým meracím prístrojom. Meriame bez zaťaženia , teda iba napätie bez odberu prúdu, najskôr 4 hodiny po ukončení procesu nabíjania, a prečítané hodnoty porovnáme s nasledujúcou tabuľkou (poznámka: u starých, dlhšie používaných či poškodených batérií môžu byť výsledky meraní skreslené alebo úplne bezvýznamné)
 

 

stav nabitia 

 

merané napätie

100 %

12,8 V

75 %

12,5 V

50 %

12,4 V

25 %

12,1 V

0 %

11,9 V

 

Rýchle nabíjanie* - V prípade nutnosti rýchleho nabitia je možné výnimočne použiť nabíjací prúd v hodnote I = 1 x C ( v našom prípade, teda pri 60Ah batérie bude nabíjací prúd 60A). Týmto prúdom nabíjajte však maximálne 30 minút!. Majte na pamäti že čím častejšie budete používať vyšší prúd k nabíjaniu Vašej batérie, tým kratšiu životnosť je možné pri akumulátore v budúcnosti očakávať.

Hlboké vybitie – pokiaľ akumulátor úplne vybijete a ponecháte ho takto niekoľko dní, dostane sa do stavu hlbokého vybitia, merané napätie bez zaťaženia poklesne pod úroveň 10V, vo vnútri článkov sa naštartuje proces zvaný sulfatácia. Síra, pôvodne obsiahnutá

v elektrolyte sa vplyvom vybíjania tzv. nasiakne do aktívnych hmôt olovených dosiek (elektród). Nabíjaním by došlo k jej opätovnému vytláčaniu, poprípade znovu zmiešanie s tekutou zložkou (elektrolyt). V opačnom prípade reaguje s olovom, na jeho povrchu sa začne vytvárať povlak – síran olovnatý. Tento proces je v pokročilom štádiu nevratný a akumulátor je nevratne poškodený. Pokiaľ sa akumulátor dostane do stavu hlbokého vybitia , stáva sa , že ho nejde nabiť bežnou automatickou nabíjačkou. Tieto nabíjačky spravidla a) nie sú schopné rozpoznať napätie hlboko vybitej batérie a proces nabíjania vôbec nespustí b) nie sú schopné dobíjaním prekonať vnútorný odpor sulfatovaného akumulátora a prehrievajú sa. Pre oživenie skúste zveriť akumulátor odbornému servisu. Na hlboko vybité – poškodené akumulátory sa nevzťahuje záruka.

Údržba bezúdržbového – základné pravidlo o olovených batériách hovorí, udržujte akumulátor, pokiaľ možno, neustále v nabitom stave. Ak je nutné ho vybíjať = používať (logicky je), okamžite po vybití ho opäť nabite, v prípade automobilu sa toto deje automaticky pri prevádzke vozidla. Ak však má alternátor poruchu (súčiastka v automobile slúžiaca k dobíjaniu batérie) hrozí problém. Ak je alternátor nastavený nesprávne, teda nedobíja alebo prebíja, opäť problém (viď. nasledujúca kapitola). V kapitole 1b sa o údržbe dočítate viac.

4. uvedenie do prevádzky

Batéria je spravidla naliata a nabitá už od výrobcu. Od momentu  sprevádzkovania, behom uskladnenia a rovnako behom prepravy však neustále dochádza k samovybíjaniu a to aj vtedy ak sú splnené ideálne podmienky uskladnenia. Pred použitím (montáž do automobilu) preto odporúčame zmerať napätie na póloch  batérie – viď. kapitola 1c, odsek – Kapitola akumulátora. Podľa nameraných údajov postupujte nasledovným spôsobom. Ak je Vami nameraná hodnota vyššia ako 12,4 V, potom môžete bez obáv inštalovať batériu do prevádzky. Ak sa však hodnota rovná 12,4V alebo je nižšia, potom dôrazne odporúčame batériu dobiť.

Konektory na batérii a svorky na kábloch prepojte podľa správnej polarity (+ na +, - na -). Pri demontáži pôvodnej batérie postupujeme nasledujúcim spôsobom.

POZOR: postup demontáže a montáže , teda výmeny batérie vo vozidle sa u jednotlivých výrobcov významne líši, preto udávame len obecný návod odpojenie a pripojenia k elektroinštalácii vozidla, zároveň v tomto návode nebudeme popisovať za akých okolností sa smie batéria meniť a predovšetkým aké bezpečnostné nariadenia je treba rešpektovať. V prípade, že ste si nie istý správnym postupom, obráťte sa na odborný servis , autodopravu, apod.)

Najskôr odpojte svorku so záporným znamienkom (spravidla čierny kábel znamienko MÍNUS býva vyrazené na svorke). Následne odpojte od batérie svorku s kladným znamienkom (spravidla červený kábel, znamienko PLUS býva vyrazené na svorke). Dbajte na to, aby behom odpojovania nedošlo ku skratu (viď. úvod tohto návodu, druhý odsek kapitoly Dôležité upozornenia). Po vložení nového akumulátora do schránky Vášho vozidla pripojte najskôr kábel so svorkou s kladným znamienkom (spravidla červený kábel so znamienkom PLUS, býva vyrazené na svorke) a následne pripojte k batérii svorku so záporným znamienkom (spravidla čierny kábel, znamienko MÍNUS býva vyrazené na svorke). Behom práce sa vyvarujte prepojeniu kladného pólu batérie (svorka plus, červený kábel) s karosériou automobilu, zvlášť pokiaľ nerešpektujete presný postup odpojenia a zapojenia a tiež po pripojení oboch svoriek), takmer iste by došlo k skratu! Pri práci radšej používajte nástroje a náradie s izolovanou rukoväťou. Na záver odporúčame ošetriť kontakty batérie súčasne svoriek proti korózii a oxidácii, napr. potrením povrchu týchto častí vazelínou


Kapitola 2

Údržbový štartovací akumulátor, typ ZAPLAVENÝ

(olovená kyselinová AUTOBATÉRIA alebo MOTOBATÉRIA, vyžaduje pravidelnú kontrolu stavu hladiny elektrolytu, prípadne doplnenie destilovanej vody)

        

1. popis:

Pojem údržbové prevedenie batérie (auto či moto)dnes rozumieme taký produkt, ktorý za bežných prevádzkových podmienok vyžaduje aspoň minimálnu a pravidelnú starostlivosť spotrebiteľom (užívateľom). Hlavnou náplňou údržby je kontrola stavu hladiny elektrolytu, prípadne doplnenie (doliatie) článkov destilovanou vodou, aby hladina opäť dosiahla požadovanú úroveň. Akumulátorový elektrolyt  je chemický roztok (H2SO4) kyseliny sírovej a vody. Elektrolyt je v podstate elektricky vodivá kvapalina ktorá je spolu s olovom druhým najdôležitejším konštrukčným prvkom batérie. Hlavným hodnotiacim kritériom stavu elektrolytu je jeho hustota. Bežne predávaná a používaná akumulátorová kyselina má hustotu 1,28g/cm3.

Elektrochemická reakcia ku ktorej dochádza v akumulátore a ktorá vzniká a prebieha výhradne pri vybíjaní či nabíjaní, funguje na báze chemickej reakcie kyseliny sírovej (obsiahnuté v elektrolyte) s olovom na povrchu jednotlivých elektród. Počas tohto chemického procesu dochádza k elektrolýze vody, tiež ku vzniku a úniku plynov (unikajú molekuly vodíku H2 a kyslíku O). V praxi to znamená, že z batérie vďaka tomuto tak zvanému plynovaniu, uniká voda (H2O). U bezúdržbových batérií je tomuto javu účinne zabraňované pridávaním rôznych chemických prvkov do olova pri legovaní (teda napr. vápnik, striebro a pod.) Údržbové batérie sú vybavené zátkami vo viečku a tak ponúkajú možnosť kontroly stavu hladiny elektrolytu a doplnenie vody v prípade nutnosti. Viac o údržbe v nasledujúcej kapitole.

 

2. údržba, skladovanie a manipulácia:

Ako sme už spomínali v predchádzajúcej kapitole, údržbový akumulátor vyžaduje pravidelnú kontrolu, v prípade potreby tak isto údržbu. Autobatérie či motobatérie sú vždy zložené z niekoľkých jednotlivých článkov. V prípade batérie s menovitým napätím 12V sa vždy jedná o 6 článkov pri 6V batérii kontrolujeme iba články 3. Články sú síce vzájomne elektricky prepojené, avšak jednotlivé nádoby v ktorých sú články uložené, je treba kontrolovať a doplňovať každú zvlášť. Dôležitosť tejto skutočnosti si je možné v praxi veľmi rýchlo overiť pri sprevádzkovaní  novej suchej batérie. Napätie na póloch batérie sa objaví najskôr  s doplnením elektrolytu do posledného článku.

V nasledujúcom odseku si povieme , akým spôsobom údržbu prevádzať  a tiež ako často. Najjednoduchšia a najrýchlejšia metóda kontroly, je odskrutkovať všetky zátky a viečka batérie a článok po článku skontrolovať najskôr opticky. Pokiaľ vidíte hladinu a nie ste si istý či sú články dostatočne ponorené, môžete použiť napr. čistou drevenú špachtľu, ponoriť ju až k doskám článkom, teda jemne ponoriť až k pevnému povrchu článku, opäť vytiahnuť a zmerať hĺbku ponoru. POZOR, nikdy nepoužívajte kovové či ostré predmety. S predmetom, ktorým zisťujete úroveň hladiny, manipulujte v článku opatrne nech ho nepoškodíte. Hladina elektrolytu by mala dosahovať približne 1,5cm nad dosky článkov. Nikdy nedopustite, aby z elektrolytu uniklo toľko vody, že články ostanú dlhodobo obnažené. V prípade potreby doplňujte batériu výhradne destilovanou vodou.

Pre doplnenie nepoužívajte elektrolyt ani žiadne iné roztoky! Vodu dolievajte iba vtedy, keď je batéria v pokojovom stave. Teda nie je dobíjaná ani vybíjaná! Majte vždy na pamäti bezpečnosť práce. Používajte ochranné pomôcky a odevy (okuliare, rukavice, plášť, apod.)

Je ťažké presne stanoviť intervaly kontroly. Obecne je možné iba konštatovať, ak je akumulátor často používaný teda napr. automobil je neustále v prevádzke, dochádza k častým štartom aj niekoľko krát denne potom je takisto zároveň kontrolu tejto záťaže prispôsobiť a previesť ju aspoň jeden krát za 3 mesiace. Iný príklad. Motobatéria v motocykli , ktorý je používaný takmer výhradne pre víkendovú prevádzku, 8 mesiacov v roku, plne postačí ak je kontrola prevádzaná jedenkrát do roka.

O nič menej  dôležitá starostlivosť o údržbový akumulátor je prevencia proti vybitiu. Zásadný vplyv pôsobiaci negatívne na životnosť olovených akumulátorov majú tiež extrémne nízke alebo naopak vysoké teploty. Pri nízkych teplotách môže dochádzať k zamŕzaniu vody v elektrolyte, ak je roztok príliš riedky, pretože batéria nie je dostatočne nabitá. A naopak pri vysokých teplotách dochádza k zrýchleniu všetkých chemických reakcií čo opäť nepriaznivo ovplyvňuje životnosť.

Ak chcete aby Vám akumulátor vydržal čo najdlhšie, nie je od veci ho v zimnom období podľa možností priebežne dobíjať. Platí pravidlo, čím častejšie je akumulátor dobíjaný či udržovaný v plne nabitom stave, tým dlhšia bude jeho životnosť. V prípade dlhodobej prevádzkovej odstávky vozidla je dobré batériu uskladniť alebo aspoň odpojiť, ak to je za daných okolností možné ( napr. nie je treba nechať alarm v prevádzke apod.) Batériu skladujte najlepšie v suchom , temnom a teplotne stálom prostredí (+5°C až 15°C). Bežné izbové teploty sú menej vhodné. Plne nabitá batéria vydrží aj extrémne nízke teploty,     až -50°C. Oproti tomu úplne vybitá batéria zamŕza už pri niekoľkých stupňoch pod bodom mrazu. Pri dlhodobom uskladnení sa odporúča údržbovú batériu dobíjať pravidelne zhruba jedenkrát za 3 mesiace. Kontakty (póly) batérie udržujte čisté a zakonzervované ( konzervujeme rozotrením tenkej vrstvy vazelíny či oleja po povrchu olovených kontaktov). Batériu skladujeme v priestoroch bez prachu, plynov a pary. Relatívna vlhkosť do 80%.

S batériou vždy manipulujeme ako s nebezpečným nákladom. Ako už bolo uvedené batérie obsahujú nebezpečné chemické látky (kyseliny, apod.), pretože predstavujú riziko ako pre zdravie človeka, tak pre jeho životné prostredie. Naliate akumulátory nenakláňajte o viac ako  50°C. Údržbové aj bezúdržbové akumulátory obsahujú otvory pre odvetrávanie hromadiacich sa plynov, ktorými  by v prípade naklonenia či prevrhnutia, došlo k úniku elektrolytu (kyseliny), v horšom prípade k nevratnému poškodeniu akumulátora..Batériu pri preprave preto vždy zaistite proti prevrhnutiu. Pri manipulácii odporúčame použiť ochranný odev. Na batériách môžu  vzhľadom k povahe tovaru, priľnúť väčšie či menšie kvapky elektrolytu (žieraviny). Preto odporúčame používanie ďalších ochranných pomôcok (rukavice, plášť či zásteru, apod.). POZOR – žieravina môže poškodiť nielen Vaše zdravie, ale tiež zvršky Vášho odevu.

 

3. nabíjanie

VIZ. KAPITOLA 1c (bezúdržbový štartovací akumulátor) tabulka stavu nabitia platná pre údržbové akumulátory:
 

 

stav nabitia

 

merané napätie

100 %

12,8 V

75 %

12,5 V

50 %

12,4 V

25 %

12,1 V

0 %

11,9 V

 

4. uvedenie do prevádzky

Batéria je spravidla naliata a nabitá už od výrobcu ( o sprevádzkovanie suchej batérie sa dočítate viac v nasledujúcej kapitole 2e). Od momentu sprevádzkovania, behom uskladnenia a takisto behom prepravy však neustále dochádza k samovybíjaniu  a to aj vtedy ak sú splnené ideálne podmienky uskladnenia. Pred použitím (montážou do automobilu či motocyklu) preto odporúčame zmerať napätie na póloch batérie – viď. Kapitola 2c, odsek – Kapacita akumulátora. Podľa nameraných údajov postupujte nasledovným spôsobom. Ak je Vami nameraná hodnota vyššia  ako 12,4 V, potom môžete bez obáv inštalovať batériu do prevádzky. Ak sa však hodnota rovná 12,4 V alebo je nižšia, potom dôrazne odporúčame batériu dobiť.

POZOR: postup demontáže a montáže, teda výmeny batérie vo vozidle či motocykli sa u jednotlivých výrobcov významne líši, preto udávame iba obecný návod odpojenia a pripojenia k elektroinštalácii, tiež v tomto návode nebudeme popisovať za akých okolností sa môže batéria meniť a predovšetkým aké bezpečnostné nariadenia je treba rešpektovať. V prípade, že ste si nie istý správnym postupom, obráťte sa na odborný servis, autodopravu, apod.)

Konektory na batériu a svorky na kábloch prepojte podľa správnej polarity (+ na +, - na -). Pri demontáži pôvodnej batérie postupujte nasledujúcim spôsobom. Najskôr odpojte svorku so záporným znamienkom ( spravidla čierny kábel znamienko MÍNUS býva vyrazené na svorke). Následne odpojte od batérie svorku s kladným znamienkom (spravidla červený kábel, znamienko PLUS býva vyrazené na svorke). Dbajte na to, aby behom odpojovania nedošlo ku skratu (viď. úvod tohto návodu, druhý odsek kapitoly Dôležité upozornenia).

Po vložení nového akumulátora do schránky Vášho vozidla (motocykla), pripojte najskôr kábel so svorkou s kladným znamienkom (spravidla červený kábel so znamienkom PLUS, býva vyrazené na svorke) a následne pripojte k batérii svorku so záporným znamienkom (spravidla čierny kábel, znamienko MÍNUS býva vyrazené na svorke). Behom práce sa vyvarujte prepojeniu kladného pólu batérie (svorka plus, červený kábel) s karosériou, obzvlášť pokiaľ nerešpektujete presný postup odpojenia a zapojenia a taktiež po pripojeniu oboch svoriek.), takmer iste by došlo ku skratu! Pri práci radšej používajte nástroje a náradie s izolovanou rukoväťou. Na záver odporúčame ošetriť kontakty batérie vrátane svoriek proti korózii a oxidácii, napr. potrením povrchu týchto častí vazelínou.

5. uvedenie  do prevádzky suchej pred nabitej batérie

Batériu je tiež možné zakúpiť v suchom prednabitom stave (častejšie sa tento stav vyskytuje pri  motobatérii). V prípade, že sa chystáte uviesť do prevádzky suchú štartovaciu batériu dbajte na nasledujúce pokyny. Pred začiatkom plnenia suchej batérie sa uistite, že máte dostatočné množstvo správneho elektrolytu (akumulátorová kyselina H2SO4). V prípade, že je batéria zaistená fóliou , prípadne tesniacimi zátkami, je treba tieto najskôr odstrániť. Tesniace prvky slúžia ako ochrana pred vniknutím vlhkosti a vzdušného kyslíku k elektródam, preto ich odstráňte až tesne pred plnením.

UPOZORNENIE:

Uvedenie akumulátora do prevádzky sa odporúča zveriť servisom s odbornou spôsobilosťou ČSN 343100 a ďalej podľa zákona č. 65/1965 so súvisiacou elektrotechnickou legislatívou (vyhláška č. 50/1978 Sb. aj.). Záruka zaniká pri nedodržaní podmienok pre prevádzku a údržbu, pri mechanickom poškodení a pri závade spôsobenou chybnou elektroinštaláciou spotrebiča. Na akumulátory neudržované alebo nabíjané nevhodným spôsobom sa záruka nevzťahuje.

S kyselinou (elektrolytom H2SO4) manipulujte opatrne. K naplneniu akumulátora použite kyselinu sírovú- akumulátorovú (označenie 32Bé – 38%). V prípade pochybností nad správnou náplňou, zverte akumulátor odbornému servisu. Pri práci s akumulátorom je nutné riadiť sa technickou normou č. PNE 381981, ktorá definuje ochranné prostriedky a pracovné pomôcky. Pri kontakte kyseliny s pokožkou zasiahnuté miesto ihneď opláchnite čistou vodou a zneutralizujte mydlom alebo sódou. Pri požití vypite väčšie množstvo chladnej vody. Nevyvolávajte vracanie. Priebežne vyplachujte ústnu dutinu. Čo najrýchlejšie vyhľadajte lekársku pomoc! Pri poprskaniu očí sa musia aj násilím otvorené oči vyplachovať veľkým množstvom vody, po dobu aspoň 10 – 15 minút. Pri preplachovaní nesmie kontaminovaná voda ohroziť zdravé oko. Po preplachovaní priložíme na oko sterilnú hydrofilnú gázu. Postihnutého neodkladne odvezieme k lekárovi či nemocnice.

Postup plnenia. Pri pripravenom akumulátore naplňte postupne všetky články elektrolytom až 1cm nad olovené dosky. Prípadne až po hornú rysku, ak je táto na batérii vyznačená. Obecne platí, že dosky musia byť vždy úplne zaplavené. Naliaty akumulátor ponechajte aspoň 30 minút odzátkovaný, aby elektrolyt nasiakol do separátorov a aktívnych hmôt. Potom zaistite články zátkami a nechajte v pokoji aspoň ďalších 30 minút. Potom je akumulátor pripravený do prevádzky s kapacitou približne 80 – 90%. Po naplnení odporúčame dobiť akumulátor na 100%. Ďalší postup je rovnaký s popisom v odseku „2d“ tejto kapitoly.

 

Kapitola 3

Bezúdržbový štartovací akumulátor , typ AGM či GEL

(olovená MOTOBATÉRIA alebo AUTOBATÉRIA so zasiaknutým elektrolytom, nazývaná tiež „GÉLOVKA“), prednabitá batéria určená k sprevádzkovaniu užívateľom alebo už sprevádzkovaná od výrobcu

1. popis

Motobatérie, autobatérie = chemický zdroj elektrickej energie, slúžiaci k naštartovaniu spaľovacieho či vznetového motora dopravného prostriedku alebo inej techniky (automobil, motocykel, záhradná technika a ďalšie). Pojem bezúdržbové prevedenie štartovacej batérie typu AGM (tiež nesprávne pomenovaná ako „gelovka“ dnes rozumieme taký produkt, ktorý za optimálnych podmienok nevyhnutne nevyžaduje štandardnú a pravidelnú starostlivosť spotrebiteľom (užívateľom). Vďaka moderným technológiám a inovatívnym prvkom použitých pri výrobe tzv. bezúdržbového AGM akumulátora má batéria dlhšiu životnosť, menšie samovybíjanie, vyššiu kapacitu a vyšší štartovací výkon. Ale predovšetkým a to je najpodstatnejšie nie je už nutné batériu pravidelne kontrolovať, zisťovať stav hladiny elektrolytu a následne doplňovať destilovanú vodu ako je tomu u bežných údržbových typov s tekutým elektrolytom. Z názvu vyplýva, že batéria nevyžaduje žiadnu údržbu.

Termín bezúdržbová batéria však používame predovšetkým v súvislosť s kontrolou hladiny elektrolytu a dolievania destilovanej vody. Každá olovená (Pb) batéria si aspoň minimálnu údržbu zaslúži. Viac sa dočítate v článku b) údržba, skladovanie a manipulácia. Batéria typu AGM je vďaka nasiaknutému elektrolytu, zároveň tiež nerozliatna. Na rozdiel od bežných konvenčných typov zaplavených bezúdržbových autobatérií, ktorým býva táto vlastnosť tiež omylom prisudzovaná.

a nie je zrejmá na prvý pohľad. Batéria však býva označovaná skratkou AGM a nesprávne sa jej hovorí „gélovka“. Technológia nazývaná AGM (skratka Absorbed Glass Mat) vychádza z princípu bežnej konvenčnej zaplavenej batérie, avšak s tým zásadným rozdielom, že elektrolyt nie je v článku vo voľnom tekutom skupenstve, ale je v celom objeme nasiaknutý do sklolaminátových mikrovlákien, ktorými sú v tesnej blízkosti obklopené olovené dosky (elektródy). Batéria zároveň nedisponuje žiadnymi odvetrávacími otvormi v hornej časti schránky.

Spomínaný elektrolyt, chemický roztok kyseliny sírovej a vody je vedľa olova druhým najdôležitejším konštrukčným prvkom každej olovenej batérie. V prípade batérií typu AGM sa jedná o roztok s vyšším podielom kyseliny sírovej. Oproti bežným  zaplaveným typom, kde je podiel kyseliny 32 až 38%, sa používa roztok s obsahom kyseliny až 41% (vyjadrené v hustote až 1,32 g/cm3). Elektrochemická reakcia ku ktorej dochádza v akumulátore behom vybíjania či nabíjania funguje na princípe chemickej reakcie kyseliny sírovej s olovom pri prechode elektrického prúdu. Behom tohto chemického procesu však dochádza tiež k nežiaducim procesom , hlavne k elektrolýze vody . Následkom tohto dochádza na elektródach ku vzniku a úniku plynu vodíka (H) a kyslíka(O). V praxi to znamená, že v batérii vďaka tomuto tak zvanému plynovaniu , ubúda voda (H2O). U bežných bezúdržbových batérií je tomuto javu účinne zabraňované pridávaním rôznych chemických prvkov do olova pri jeho legovaní (napr. vápnik, striebro, apod.). Bezúdržbové batérie typu AGM sú však navyše vybavené regulačnými ventilmi , ktoré unikajúce plyny menia opäť na vodu, ktorá je odvádzaná späť do útrob článkov. Pokiaľ je batéria vystavená príliš vysokej záťaži, je napr. nadmerne prebíjaná, ventily zafungujú ako poistky a prebytočne hromadiace sa plyny prepustí von z batérie. Ak trvá prebíjanie príliš dlho a ventily nestačia hromadiace sa plyny rekombinovať ani odvádzať, dôjde k pretlaku vnútri schránky batérie, tá sa spravidla nafúkne a dôjde k nevratnému poškodeniu.

 2. údržba

Bezúdržbový štartovací akumulátor typu AGM nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a nejde ju ani rozliať, je však užitočné poznať aspoň základné vlastnosti a princípy fungovania takejto (olovenej) batérie a podľa toho sa prispôsobiť. Hlavné nepriaznivé vplyvy, pôsobiace negatívne na životnosť olovených akumulátorov sú nie iba extrémne nízke teploty pod bodom mrazu, ale zároveň aj opačne, teda príliš vysoké teploty nad 35°C a vyššie. Pri nízkych teplotách môže dochádzať k zamŕzaniu vody v elektrolyte, ak je roztok príliš riedky, pretože batéria nie je dostatočne nabitá. A naopak, pri vysokých teplotách dochádza k urýchleniu všetkých chemických procesov v batérii, čo opäť nepriaznivo ovplyvňuje jej životnosť. Chcete aby Vám akumulátor vydržal čo najdlhšie, nie je od veci ju v zimnom období, podľa možností priebežne dobíjať. Tým skôr ak je dopravný prostriedok či iný spotrebič cez zimu odstavený ako tomu býva napr. pri motocykloch alebo u záhradnej techniky.

Platí pravidlo, čím častejšie je akumulátor dobíjaný či udržovaný v plne nabitom stave, tým dlhšia bude jeho životnosť. V prípade dlhodobej prevádzkovej odstávky motocykla, či inej techniky, je dobré batériu demontovať a uskladniť, alebo odpojiť, ak je to za daných okolností možné (napr. nie je potreba nechať v prevádzke alarm apod.).

Pred uskladnením batériu plne dobite a skladujte najlepšie v suchom, temnom a teplotne stálom prostredí (+5°C až +15°C). Bežné izbové teploty sú menej vhodné, preto platí, čím teplejšie prostredie, tým rýchlejšie prebiehajú chemické procesy, teda tiež samovybíjanie. Plne nabitá batéria vydrží aj extrémne nízke teploty, až -50°C. Oproti tomu, celkom vybitá batéria zamŕza už pri niekoľkých stupňoch pod bodom mrazu. Pri dlhodobom uskladnení sa odporúča batériu typu AGM dobíjať pravidelne zhruba jedenkrát za pol roka. Viac sa o nabíjaní dočítate ďalej v tejto kapitole, článok c) nabíjanie. Kontakty (póly) batérie udržujte čisté a zakonzervované (konzervujeme rozotrením tenkej vrstvy vazelíny či oleja po povrchu olovených kontaktov). Batériu skladujeme v priestoroch bez prachu, plynov a pary. Relatívna vlhkosť do 80%.

S batériou vždy manipulujeme ako s nebezpečným nákladom. Ako už bolo uvedené, batérie obsahujú nebezpečné chemické látky (kyseliny, apod.), ktoré predstavujú riziko tak ako pre zdravie človeka, tak pre jeho životné prostredie. Nové nesprevádzkované batérie typu AGM sú dodávané spoločne s plastovým kontajnerom obsahujúcim elektrolyt. S obsahom balenia je preto nutné zaobchádzať ako s nebezpečným materiálom. Sprevádzkovaný akumulátor už elektrolyt v klasickom tekutom skupenstve neobsahuje a únik elektrolytu je takmer vylúčený. Z hľadiska povahy materiálu sa však stále jedná o produkt jedovatej látky, ktoré môžu byť nebezpečné v prípade poškodenia schránky. Akumulátory typu AGM či GEL spravidla obsahujú regulačné ventily v hornej časti schránky. Nikdy sa nepokúšajte štrbiny ventilov zapchávať či prelepovať, môžete tým zabrániť úniku prebytočných plynov. Na batériách môžu vzhľadom k povahe tovaru priľnúť menšie či väčšie kvapky elektrolytu (žieraviny). Preto pri manipulácii odporúčame používať ochranné pomôcky (rukavice, plášť či zásteru, apod.). POZOR – žieravina môže poškodiť nielen Vaše zdravie, ale tiež zvršky Vášho odevu.

                                                     

3. nabíjanie

Pred začiatkom procesu nabíjania sa vždy uistite aké menovité napätie má Vaša batéria. Ďalej overte, či je vaša nabíjačka vhodná k nabíjaniu daného typu akumulátora (AGM, GEL), a či disponuje vhodným menovitým napätím. V neposlednom rade potom skontrolujte , či je nabíjačka dostatočne silná k nabíjaniu Vášho akumulátora alebo naopak nie je príliš výkonná, teda takisto nevhodná ak nabíja príliš silným prúdom. Nabíjanie nie je nič zložitého, poradíme Vám ako na to. Ak si nebudete istý ani po našich inštrukciách, vždy sa radšej najskôr poraďte s odborníkom alebo prenechajte túto činnosť jemu. Môžete tiež použiť návod dodaný k nabíjačke. V prípade že je Vami zakúpený štartovací akumulátor doposiaľ nesprevádzkovaný, súčasťou balenia je stále nerozbalený plastový kontajner s elektrolytom, je zbytočné sa pokúšať ho pred sprevádzkovaním nabíjať. Prejdite k článku d) uvedenie do prevádzky v tejto kapitole.

Niektoré pasáže tejto kapitoly, článku c), popisujú situácie, ktoré sú pre užívateľov automatických nabíjačiek z informatívneho hľadiska zbytočné. Tieto kapitoly sú preto označené hviezdičkou *.

Typ akumulátora – budeme popisovať nabíjanie bezúdržbového akumulátora typu AGM či Gel.

Správne napätie – uistite sa, že Váš nabíjač je nastavený na správne menovité nabíjacie napätie pre 12V batérie alebo 6V batérie, niektoré nabíjačky nedisponujú prepínačom, stačí teda iba overiť či sa zhodujú údaje na oboch komponentoch (napr. nabíjačka 12V a batéria takisto 12V).

Správna polarita – pred uvedením nabíjača do prevádzky, skontrolujte radenie pólov na batérii a svorky na kábloch nabíjača, potom správne pripojte plus na plus a mínus na mínus, v opačnom prípade hrozí skrat.
Odvetrávanie – skontrolujte, že odvetrávanie (štrbiny ventilov) nie je znečistené, či zaslepené, a plyny môžu v prípade nutnosti voľne unikať z batérie, odvetrávanie = štrbiny ventilov vo viečku batérie (zhora či z boku), v prípade upchatia hrozí hromadeniu plynov vnútri batérie, a teda nevratné poškodenie. Niektoré batérie štrbinami nedisponujú alebo sú skryté.

Nastavenie automatickej nabíjačky – v prípade, že má nabíjačka viac možností nastavenia, riaďte sa návodom výrobcu nabíjačky. Spravidla sa nastavuje nabíjacie napätie a prúd. Inštrukcie o veľkosti nabíjacieho prúdu môžete nájsť v nasledujúcom odseku. Ak nemá nabíjačka žiadne nastavenie, uveďte ju do prevádzky zapojením zástrčky prívodného kábla do zásuvky elektrickej siete 220V (230V), káble so svorkami by už mali byť pripojené k pólom batérie.

Nabíjací prúd* - najjednoduchšie obecne platné pravidlo hovorí, nabíjajte prúdom o veľkosti jednej desatiny (1/10) kapacity batérie. Povedané číslami, ak máte 60Ah akumulátor nabíjajte ho 6A (60 :10 = 6A).


Existuje presnejší nabíjací vzorec, ktorý hovorí, nabíjací prúd by sa mal rovnať 0,12 násobku kapacity akumulátora. Alebo „I = 0,12 x C“. V praxi, ak máte 60Ah, potom 60 x 0,12 = nabíjací prúd 7,2A.

V dnešnej dobe väčšina užívateľov disponuje automatickými nabíjačkami, v takom prípade len volte vhodnú nabíjačku s dostatočným prúdom, s ohľadom na skutočnosť, že čas nabíjania je priamoúmerný veľkosti nabíjacieho prúdu a čas nabíjania nebol zbytočne dlhý (pre 60Ah je prúd 1A príliš málo). A naopak nezvolte príliš silnú nabíjačku, aby nedochádzalo k zbytočne rýchlemu dobíjaniu, ktoré akumulátoru dlhodobo neprospieva (napr. pre  60Ah je prúd nad 14A príliš silný).

Poznámka: ak nabíjate regulovateľným nabíjacím prúdom, nabíjate podľa vzorca „I = 0,12 x C“ až do dosiahnutia napätia 14,2V, potom znížte prúd na polovicu a pokračujte až do konca (napätie dosiahne 14,4V).

Znaky plného nabitia* - obecne platí, že sa batéria nabíja počas doby nutnej k dosiahnutiu znakov plného nabitia. Medzi hlavné znaky nabitia patrí hustota elektrolytu (nabité na 100% = 1,28g/cm3 pri zaplavených typoch, 1,32g/cm3 pri AGM či GEL). Pri bezúdržbových batériách bez zátok či AGM so zasiaknutým elektrolytom, ak nejde hustotu zmerať, v žiadnom prípade sa nepokúšajte do batérie vniknúť! Ďalší znak, všetky články rovnomerne plynujú (po odpojení na  1 – 2 hodiny a opakovanom pripojení k nabíjaču začnú články na 30 sekúnd opäť plynovať), počas pokračujúceho nabíjania sa už hodnota meraného napätia nemení. U 12V bezúdržbovej olovenej batérie typu AGM či GEL, nabíjanej bežným spôsobom, manuálnou nabíjačkou, možno odhadnúť stav nabitia pomocou zmerania napätia na póloch počas nabíjania. Hodnoty možno interpretovať takto: 14,3V = 90 až 95% nabité, 14,4 až 14,5V = 100% nabité.

POZOR – pri meraní dbajte na správne nastavené hodnoty na meracom prístroji – napätie V – voltage.

 

Rýchle nabíjanie* - V prípade nutnosti rýchleho nabitia, je možné výnimočne použiť nabíjací prúd v hodnote I = 1 x C (v našom prípade, teda pri 60Ah batérie bude nabíjací prúd 60A). Týmto prúdom nabíjajte však maximálne 30 minút! Majte na pamäti, že čím častejšie budete používať vyššie prúdy na nabíjanie Vašej batérie, tým kratšiu životnosť možno u akumulátora v budúcnosti očakávať.

Kapacita akumulátora – aktuálna kapacita (stav nabitia) možno približne určiť jednoduchými a lacnými meracími prístrojmi. Možno použiť prístroje pre orientačné meranie bez zaťaženia akumulátora, ale aj presnejšie prístroje meracie vnútorný odpor, prípadne zariadenie s prúdovým zaťažením, ktoré simuluje štartovanie motora. Zostávajúcu životnosť akumulátora možno však presne určiť len zložitým diagnostickým procesom, pomocou drahého testovacieho prístroja, založeného na princípe vybíjania a nabíjania. Takto vykonávaná diagnostika môže  pri malých batériách trvať niekoľko hodín a u väčších batérií až niekoľko dní.

Akýkoľvek test vykonávaný za účelom zistenia kapacity batérie sa odporúča robiť vždy s plne nabitým akumulátorom a s odstupom aspoň 4 hodín po ukončení nabíjania. Orientačné zistenie kapacity možno následne urobiť jednoduchým a lacným meracím prístrojom – voltmetrom. Meriame bez zaťaženia, teda iba napätie bez odberu prúdu. Namerané hodnoty porovnáme s nasledujúcou tabuľkou ( poznámka: pri starých, dlhšie používaných či poškodených batériách môžu byť výsledky meraní skreslené alebo úplne bezcenné, takéto batérie je možné rozpoznať a testovať iba zložitejšími metódami):
 

stav nabitia

merané napätie

100 %

12,9+ V

75 %

12,6 V

50 %

12,4 V

25 %

12,1 V

0 %

11,9 V

                                             

Hlboké vybitie – ak akumulátor úplne vybijete a ponecháte ho takto niekoľko dní, dostane sa do stavu tzv. hlbokého vybitia, merané napätie bez zaťaženia poklesne pod úroveň 11 V, vnútri článkov sa naštartuje proces zvaný sulfatácia. Síra, pôvodne obsiahnutá v elektrolyte sa vplyvom vybíjania „nasakuje“ do aktívnych hmôt olovených dosiek. Nabíjaním by došlo k opätovnému „vytláčaniu“ a zmiešaniu síry so zriedeným vodnatým elektrolytom, teda zvýšenie koncentrácie kyseliny. V opačnom prípade však reaguje s olovom, dochádza k ďalšej oxidácii, aktívna hmota olova sa mení v síran olovnatý, alebo sulfát. Tento proces je v pokročilom štádiu nevratný a akumulátor je nenávratne poškodený. Pokiaľ sa akumulátor dostane do stavu hlbokého vybitia, stáva sa, že ho nie je možné nabiť bežnou automatickou nabíjačkou. Tieto nabíjačky spravidla za A) nie sú schopné rozpoznať napätie hlboko vybitej batérie a proces nabíjania vôbec nespustia, alebo za B) nabíjanie spustia, ale nie sú schopné prekonať vnútorný odpor sulfatovaného  akumulátora a prehrievajú sa. Pre oživenie skúste zveriť akumulátor do starostlivosti odborného servisu. Na hlboko vybité a takto poškodené akumulátory sa záruka nevzťahuje.

Údržba bezúdržbového – základní pravidlo o údržbě olověných bateriích říká, udržujte akumulátor, pokud možno, neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybíjet = používat (logicky je), okamžitě po vybití jej opět nabijte. V případě startovacích baterií, instalovaných v automobilech, motocyklech, atd. se toto děje automaticky během jízdy, díky součástce zvané alternátor. Má-li však alternátor poruchu je zaděláno na problém. Je-li alternátor nastaven nesprávně, tedy nedobíjí nebo naopak přebíjí, opět problém. V těchto případech je nutné obrátit se s žádostí o pomoc na autoservis. Více o údržbě akumulátoru se dočtete v článku b) údržba.

Údržba bezúdržbového – základné pravidlo o údržbe olovených batérií hovorí, udržujte akumulátor, pokiaľ možno, neustále v nabitom stave. Ak je nutné ho vybíjať = používať (logicky je), okamžite po vybití ho opäť nabite. V prípade štartovacích batérií, inštalovaných v automobiloch, motocykloch, atď. sa toto deje automaticky počas jazdy, vďaka súčiastke nazývanej alternátor. Ak má však alternátor poruchu je zamiesené na problém. Ak je alternátor nastavený nesprávne, teda nedobíja alebo naopak prebíja, opäť problém. V týchto prípadoch je nutné obrátiť sa so žiadosťou o pomoc autoservisu. Viac o údržbe akumulátora sa dočítate v článku b) údržba

 

4. uvedenie do prevádzky

Startovací motobaterie typu AGM bývá zpravidla dodávaná suchá, nezprovozněná a v balení společně s plastovým kontejnerem obsahujícím elektrolyt. Lze-li baterii AGM dodávat suchou a nezprovozněnou má tato skutečnost pro zákazníka dvě velké výhody. Předně, baterii neběží doba životnosti, suchou a přednabitou ji lze skladovat řadu let, a nedochází téměř k žádnému samovybíjení. A dále, zákazník má vždy jistotu, že kupuje zcela nový nepoužitý výrobek.

Štartovacie motobatérie typu AGM býva spravidla dodávaná suchá, nesprevádzkovaná a v balení spoločne s plastovým kontajnerom obsahujúci elektrolyt. Ak je možné batériu AGM dodávať suchú a nesprevádzkovanú má táto skutočnosť pre zákazníka dve veľké výhody. Predovšetkým, batérii nebeží doba životnosti, suchú a prednabitú je ju možné skladovať mnoho rokov, a nedochádza takmer k žiadnemu samovybíjaniu. A ďalej, zákazník má vždy istotu, že kupuje celkom nový nepoužitý výrobok.

Nesprevádzkovaná batéria AGM sa vždy dodáva spolu so špecifickým množstvom a typom elektrolytu pre daný model batérie. Pred začiatkom procedúry plnenia si najskôr pozorne prečítajte celý postup a pripravte si všetko potrebné, až potom prejdite k samotnému úkonu, a postupujte krok za krokom. Najskôr určite patrične vetrané a bezprašné miesto s rovnou a pevnou plochou na prevedenie úkonu (stôl v dielni, garáži, podlaha apod.). Batériu vybaľte, postavte na rovnú plochu a odstráňte z nej hliníkovú fóliu, uvidíte 6 otvorov = 6 článkov batérie s plastovými hrotmi vo vnútri. Potom vybaľte plastovú nádobu s tekutým elektrolytom, odstráňte z nej iba čiernu tesniacu lištu a uschovajte.

Touto čiernou lištou budete neskôr batériu uzatvárať. Každé zo šiestich hrdiel nádoby s elektrolytom je opatrené zátkou z hliníkovej fólie. Tieto uzávery z nádoby nestrhávajte! Nádobu  sa ani inak nepokúšajte otvoriť či prepichnúť. Podľa obrázku, otočte nádobu s elektrolytom dnom hore tak, aby zátky nádoby smerovali k hrotom uprostred nalievacích otvorov, a hroty sa zátok dotýkali. Miernym stupňovaným tlakom pritlačte na dno nádoby, až hroty celkom preniknú cez zátky nádoby. Nádoba potom ostane v stabilnej polohe a obsah (elektrolyt) sa pomaly vyprázdni don útrob batérie.

Behom zaplavovania s nádobou nemanipulujte, nevyberajte ju a ani nenakláňajte. Ponechajte nádobu v tejto polohe zhruba 20 minút. Potom skontrolujte, či sa všetka náplň z nádoby preliala do batérie a nádobu opatrne odstráňte. Majte na pamäti, že manipulujete s nádobou od kyseliny (nad batériu sa nenakláňajte, POZOR na oči). Nechajte batériu odkrytú ešte aspoň ďalších 10 až 20 minút. Dajte pozor, aby sa do nalievacích otvorov nedostali nečistoty. Potom uzavrite batériu čiernou tesniacou lištou, tlačte silou a rovnomerne oboma rukami dokiaľ lišta úplne nedosadne zároveň na úroveň viečka batérie.

 

5. inštalácia

AGM batéria býva dodávaná suchá prednabitá alebo sprevádzkovaná už od výrobcu. Suchú batériu je treba sprevádzkovať, viď. predchádzajúci článok d) uvedenie do prevádzky. Batérie typu AGM či GEL sú z hľadiska samovybíjania najodolnejším typom oloveného akumulátora. I napriek tomu k tomuto javu dochádza, hlavne pri batériách sprevádzkovaných už pri výrobe, a je treba s ním pred samotnou inštaláciou do spotrebiča počítať. Pred použitím (napr. montážou do automobilu či motocykla) preto odporúčame zmerať napätie na póloch batérie, viď. článok c) nabíjanie, odsek Kapacita akumulátora. Podľa nameraných údajov postupujte nasledujúcim spôsobom. Ak je Vami nameraná hodnota vyššia ako 12,4 V, potom môžete bez obáv inštalovať batériu do prevádzky. Ak je však hodnota rovná 12,4 V alebo nižšia, potom dôrazne odporúčame batériu dobiť.

Pri demontáži pôvodnej a montáži novej batérie postupujte nasledujúcim spôsobom.

POZOR: postup demontáže a montáže, teda výmeny batérie vo vozidle či motocykli, sa môže u jednotlivých výrobcov významne líšiť, preto uvádzame iba obecný návod odpojenia a pripojenia k elektroinštalácii spotrebiča. Zároveň v tomto návode nebudeme popisovať za akých okolností sa smie batéria meniť a predovšetkým aké bezpečnostné nariadenia treba rešpektovať. V prípade, že ste si nie istý správnym postupom, obráťte sa na odborníkov = autorizovaný servis, autodoprava, apod.

Pri demontáži starej batérie postupujte takto. Najskôr odpojte svorku so záporným znamienkom (spravidla čierny kábel, znamienko MÍNUS býva vyrazené na svorke) a zabráňte opakovanému náhodnému kontaktu svorky s pólom batérie (svorku napr. dočasne zaizolujte). Následne odpojte od batérie svorku s kladným znamienkom (spravidla červený kábel, znamienko PLUS býva vyrazené na svorke). Dbajte na to, aby počas odpájania nedošlo ku skratu odpájanej batérie, viď. úvod tohto návodu, druhý odsek kapitoly Dôležité upozornenia). Batériu demontujte a vyberte zo spotrebiča (automobil, motocykel, atď.).

Po vložení nového akumulátora do schránky spotrebiča pripojte najskôr kábel so svorkou s kladným znamienkom (spravidla červený kábel, znamienko PLUS býva vyrazené na svorke) a následne pripojte k batérii svorku so  záporným znamienkom (spravidla čierny kábel, znamienko MÍNUS býva vyrazené na svorke). POZOR: Počas práce sa vyvarujte prepojeniu kladného pólu batérie (svorka plus, červený kábel) s kovovou časťou karosérie automobilu či motocyklu, obzvlášť pokiaľ nerešpektujete presný postup odpojenia a zapojenia, a taktiež po pripojení oboch svoriek, takmer isto by došlo ku SKRATU! Pri práci radšej používajte nástroje a náradie s izolovanou rukoväťou.

Upozornenie: behom odpájania a pripájania batérie do prevádzky môže pri prvom spojení svoriek s kontaktmi dochádzať k malému zaiskreniu. Intenzitu tohto javu ide iba ťažko presnejšie opísať, možno ho však ľahko omylom považovať za skrat. V prípade, že dodržíte všetky predpísané bezpečnostné pokyny, nemôže toto nezavinené iskrenie spôsobiť poruchu.

Na záver odporúčame ošetriť svorky a kontakty batérie zakonzervovaním. Účinne tým zabránite nežiaducej korózii a oxidácii. Konzervujeme napr. potretím povrchu týchto spomínaných častí tenkou vrstvou vazelíny.

 

3) NÁVODY STANIČNEJ BATÉRIE


________________________________________________________________________________________________________

Bezúdržbový záložný (staničný) akumulátor typu AGM (konštrukcia VRLA, olovená batéria so zasiaknutým elektrolytom – riadená ventilom, vhodná pre ALARMY, UPS záložné zdroje, núdzové osvetlenie, telekomunikácie, atď.)

1. popis

Konstrukce baterie je postavená na základě olova a elektrolytu vázaného do sklolaminátových mirkovláken (tzv. AGM – absorbed glass mat) nebo výjimečně do gelu (obsahují elektrolyt ztužený tixotropním gelem – SiO2). Záložní baterie typu AGM jsou běžně používané v zařízeních typu UPS (záložní zdroje), EPS (elektronická požární

Záložná batéria, tzv. VRLA batéria (Valve Regulated Lead Acid – ventilom riadené olovené kyselinové), voľne preložené sa jedná o batérie, pri ktorých je uvoľňovanie plynov riadené tzv. ventilom. V praxi to znamená, že v podstate nedochádza k žiadnemu úniku aerosólov z elektrolytu H2SO4. Ventil zamedzí úniku plynov a zvládne pretlak až 0,43kPa. Konštrukcia batérie je postavená na základe olova a elektrolytu viazaného do sklolaminátových mikrovláken (tzv. AGM – absorbed glass mat) alebo výnimočne do gélu (obsahujú elektrolyt stužený tixotropným gélom – SiO2). Záložné batérie typu AGM sú bežne používané v zariadeniach typu UPS (záložné zdroje), EPS (elektronická požiarna signalizácia), EZS (elektronické zabezpečovacie systémy), núdzové osvetlenie, telekomunikačné aplikácie, ale tiež ako zdroj pohonu pre elektromotory (skútre, detské hračky, a mnoho ďalších spotrebičov).

2. údržba, skladovanie a manipulácia

Staničné batérie typu AGM sú celkom bezúdržbové. Počas používania je však potrebné rešpektovať základné pravidlá, aby nedochádzalo ku znižovaniu životnosti. Veľmi dôležité sú prevádzkové podmienky, najmä teplota okolitého prostredia. Optimálna prevádzková teplota uvádzaná výrobcom, je 20 až 25°C. Pri trvalom alebo častom prekračovaní týchto hodnôt, sa životnosť batérie dramaticky znižuje. Pri extrémne vysokých prevádzkových teplotách môže dokonca dôjsť k nevratnému poškodeniu. Ak je batéria dlhodobo vystavovaná prevádzkovým teplotám cez 40°C, pri ktorých sa všetky chemické procesy urýchľujú, začína dochádzať k vysokému splynovaniu a a teda aj pretlaku vo vnútri článku. Za takýchto okolností už ventily nedokážu tento pretlak regulovať a hromadiace sa plyny nestačia unikať. Akumulátor sa zahrieva a plastová schránka sa deformuje a zväčšuje objem (doslova nafúkne). Doba životnosti batérie AGM udávaná výrobcom, pri splnení predpísaných optimálnych prevádzkových podmienok sa pohybuje od 4 do 12 rokov podľa rôznych modelov.

Vďaka technológii AGM je veľmi účinne potláčaný efekt samovybíjania. Zatiaľ čo klasické zaplavené batérie

Strácajú samovybíjaním približne 1% kapacity denne, u typu AGM je táto hodnota dramaticky nižšia. Jedná sa zhruba o 1 – 3% mesačne (teda maximálne 0,1% denne)!. Tým sa prirodzene predlžuje doba skladovania.

Manipulácia a prevádzka záložných batérií vyžaduje iba rešpektovanie základných pravidiel. Batérie možno prevádzkovať v akejkoľvek polohe. Poloha dnom hore je však najmenej vhodná a neodporúča sa. Batéria nesmie byť uskladnená ani prevádzkovaná blízko otvoreného ohňa. Pád z výšky alebo ťažké údery môžu spôsobiť nevratné mechanické poškodenie. Pri uskladnení, manipulácii ani behom prevádzky nesmie dôjsť ku spojeniu kontaktov, inak hrozí skrat. Dôsledkom toho môže dôjsť k poškodeniu batérie, k požiaru, ujme na zdraví či živote, prípadne k explózii batérie. V prípade mechanického poškodenia schránky batérie môže dôjsť k úniku elektrolytu (žieraviny), prípadne ku kontaktu s pokožkou. Ihneď opláchnite zasiahnuté miesto čistou vodou a zneutralizujte mydlom alebo sódou. Pri rozsiahlejšom kontakte, alebo pri poleptaní, vyhľadajte čo najskôr lekársku pomoc.

3. nabíjanie

viď. Kapitola 3 – bezúdržbový štartovací akumulátor, typ AGM či GEL odsek c) nabíjanie