Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchod www.battery-import.sk.

Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje

Názov: Efteria,spol.s.r.o..
Sídlo: K Rybníku 378, 252 42 Jesenice
IČ: 26763028
Zapísaná v obchodnom registri vedenom v Mestskom súde v Prahe,oddiel C, vložka 92052.

Telefón:

(+420) 548 211 520 (Brno)

(+420)  212 246 005 (Jesenice u Prahy)

(+420) 241 401 333 (Praha 5)

(+420) 246 083 136 (Nehvizdy)

Email: info@battery-import.sk  

Zoznam prevádzok:

Efteria, spol. s.r.o., Brožíkova 3, 150 000 Praha 5 – Košíře

Efteria, spol. s.r.o., K Rybníku 378, 252 42 Jesenice u Prahy

Efteria, spol. s.r.o., Pražákova 36a/661, 619 00 Brno – Horní Heršpice

Efteria, spol. s.r.o., Pražská 1109, 250 81 Nehvizdy

Prevádzková doba: Po – Pá 8:30 – 18:00 hod.

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.


Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzne s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Spôsob platby:

  1. platba v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho
  2. bankovým prevodom – platba vopred

CZK účet: Raiffeisen Bank, 5106043001 / 5500

EUR účet: Tatra banka a.s., IBAN : SK7911000000002943022829, SWIFT : TATRSKBX

  1. bankovým prevodom – so splatnosťou (iba u zákazníkov so schváleným kreditom)

EUR účet: Tatra banka a.s., IBAN : SK7911000000002943022829, SWIFT : TATRSKBX

  1. platba dobierkou prepravcovi – pri prevzatí tovaru(GLS, preprava predávajúceho)

 

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.

Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Prijatím ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

Vymedzenie pojmov

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ním je človek , ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Podnikateľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Doručenie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri určitom tovare neuvádza inú dobu dodania. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcim sa doporučuje, aby si tovar pri prevzatí najskôr skontrolovali.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu hneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia – informácie tu

Ak nedodrží predávajúci dobu dodania alebo odoslania tovaru, doručí kupujúcemu tovar zadarmo a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 2%. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

 Ak si kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie, za každý deň omeškania 0,35 €, maximálne však 10 €. Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne upozorní e-mailom a poskytne mu novú primeranú dobu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku spolupráce na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 21 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a  to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedení platby. Uvedená doba je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pre dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu pošle alebo dodá v 21- dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné uviesť dátum nákupu alebo číslo zmluvy/dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcej cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo dodať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie dobierkou) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie byť opotrebovaný alebo poškodený. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar dodá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu poslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie zmluvy nejde uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaný služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím doby pre odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktoré podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vybraný z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nejde vrátiť; pri dodávke zvukových a obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal; pri dodávkach novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor/on-line formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný ZDE

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaným tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodu na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam alebo pokiaľ nevyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, pokiaľ sú stále oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvedených informáciach o tovare alebo cene.

Práva a povinnosti z chybného plnenia

Kvalita pri prevzatí

Pokiaľ ma prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnené vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo k dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, mieram, hmotnosti, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré predávajúci nesie zodpovednosť.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (najmä ak nejde chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chyby alebo novej súčasti bez chýb, ak sa chyba týka len tejto súčastí.

 Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

 Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

 Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 Pri predávanom použitom tovare predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania ale opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Miesto práva na výmenu má kupujúci v takýchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

 Zákonné práva z vad

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté pri prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá  znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je chyba odstrániteľná alebo neodstrániteľná)

-odstránenie vady dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;

-bezplatné odstránenie vady opravou

-primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

-vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorej strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorený zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by takéto porušenie zmluvy predvídala.

Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, že ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytne opraviteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo a tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže si kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu k použití.

Pri vybranom tovare sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.


Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie

Kupujúci je povinný oboznámiť predávajúceho aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak si kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie začína od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci dodá alebo pošle predávajúcemu alebo na miesto určené k oprave súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácií, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informácie o nutnosti k odbornému posúdeniu kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty ma kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby kedy bol kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť. Ak príde k výmene tovaru alebo jeho súčastí, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho akoby šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho častí.

Pri oprávnenej reklamácií patrí kupujúcemu náhrada vrátane vynaložených nákladov.

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu nutnej potreby (kočiar, zdravotnícke pomôcky, atď.) vybaviť vrátane odstránenia chyby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 20 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Ako alternatívu môže po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) za účelom predmetu plnenia zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje zmeniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údaj 

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom iba zmluvnému predajcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľ portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči predávajúcemu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle zákona § 6 zákona o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka  všetkých kupujúcich, ktorý nevyjadrili nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť  výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, počas ktorej je predávajúci zaradený do programu Overené zákazníkmi. alebo do doby keď zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči predávajúcemu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných zákazníkov využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len pokiaľ si to zákazník vyžiada, a to len do tej doby, kým kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť.

Toto oznámenie môže kupujúci urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, ani čoby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytnutý služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa rovnako môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporu ide tiež vykonať prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácií (č.202/2012 Sb.) ani rozhodcovským súdom podľa zákona o rozhodcovskom súde a výkone rozhodcovských nálezov (č.216/1994 Sb.) a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd.

PO dobu trvania jednania o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a  prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu vyslovene neodmietne v jednaní pokračovať.

Dozor nad dodržaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ním je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektozariadení z domácnosti a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného eletrozariadenia alebo batérie či akumulátora na prevádzke predávajúceho.

Zákazník je taktiež oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených ku zberu uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Elektrozariadenie, elektorodpad , batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu zo zmesovým odpadom, ale musia byť odkladané na miestach k tomu určených, tj. v zberných dvoroch alebo na miestach ich spätného odberu, napr. na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité k výrobe nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie  či ľudské zdravie.

Ostatné tu uvedené záležitostí sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstrannej odhlásenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. februára 2018.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869

Dokumenty ke stiahnutiu:

Reklamačný poriadok

Formulár pre uplatnenie reklamácie

Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa

Spätný odber batérií

Informácie pre koncového užívateľa