Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchod www.battery-import.sk.

Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje

Názov: Efteria,spol.s.r.o..
Sídlo: K Rybníku 378, 252 42 Jesenice
IČ: 26763028   DIČ: CZ26763028
Zapísaná v obchodnom registri vedenom v Mestskom súde v Prahe,oddiel C, vložka 92052.

Telefón:

(+420) 548 211 520 (Brno)

(+420)  212 246 005 (Jesenice u Prahy)

(+420) 241 401 333 (Praha 5)

(+420) 246 083 136 (Nehvizdy)

(+420) 222 514 297 (Ústí nad Labem)

Email: info@battery-import.sk  

 

Zoznam prevádzok:

Efteria, spol. s.r.o., Brožíkova 3, 150 000 Praha 5 – Košíře

Efteria, spol. s.r.o., K Rybníku 378, 252 42 Jesenice u Prahy

Efteria, spol. s.r.o., Pražákova 36a/661, 619 00 Brno – Horní Heršpice

Efteria, spol. s.r.o., Pražská 1109, 250 81 Nehvizdy

Prevádzková doba: Po – Pá 8:30 – 18:00 hod.

Efteria, spol. s r.o.., Žižkova 3135/155, 400 01 Ústí nad Labem

Prevádzková doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod.

 

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.


Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzne s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Spôsob platby:

  1. platba v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho
  2. bankovým prevodom – platba vopred

CZK účet: Raiffeisen Bank, 5106043001 / 5500

EUR účet: Tatra banka a.s., IBAN : SK7911000000002943022829, SWIFT : TATRSKBX

  1. bankovým prevodom – so splatnosťou (iba u zákazníkov so schváleným kreditom)

EUR účet: Tatra banka a.s., IBAN : SK7911000000002943022829, SWIFT : TATRSKBX

  1. platba dobierkou prepravcovi – pri prevzatí tovaru(GLS, preprava predávajúceho)

 

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.

Prijatím ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

Vymedzenie pojmov

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ním je človek , ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Podnikateľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Doručenie tovaru

Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby kupujúci na e-shope predávajúceho vytvoril objednávku. Tú je možné vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

Po výbere tovaru na e-shope predávajúceho, kde sú uvedené zákonné informácie o nakupovanom tovare, označí kupujúci príslušný tovar, o ktorý má záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“ . Informácie o cene tovaru, cene a spôsobe dopravy a spôsobe platby budú uvedené v procese tvorby objednávky, kde si bude kupujúci voliť spôsob a cenu dopravy a spôsob platby. Celková cena bude uvedená v zhrnutí pred odoslaním objednávky podľa zvoleného tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby.
Kupujúci v procese objednávky uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje.

Objednávku je možné do okamihu jej dokončenia meniť, dopĺňať a kontrolovať. Po vykonaní kontroly, potvrdení zoznámenia sa a súhlasu s týmito obchodnými podmienkami je možné prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ objednávku dokončiť.

Kupujúci sa dokončením objednávky prostredníctvom záväzného potvrdenia objednávky tovar výslovne zaväzuje k zaplateniu tovaru.

Objednávku predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom e-mailu v čo najkratšom čase po tom, čo bude predávajúcemu doručená. Prílohou tohto potvrdenia objednávky bude zhrnutie objednávky a tieto obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretej zmluve v textovej podobe v primeranom čase po jej uzavretí, najneskôr však v okamihu dodania tovaru.

Ak je to potrebné s ohľadom na povahu predávaného tovaru, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné. V takom prípade predávajúci poskytne kupujúcemu návod k tovaru na trvalom nosiči dát. Návod v listinnej podobe poskytne predávajúci kupujúcemu, pokiaľ o to kupujúci požiada a ak to nie je s ohľadom na okolnosti alebo spôsob uzavretia zmluvy či vlastnosti predávaného tovaru neprimerané.


Nebezpečné škody na tovare prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, s výnimkou odmietnutia pri prevzatí z dôvodu zjavného poškodenia tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia - informácie tu

Ak predávajúci nedodrží lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí kupujúcemu tovar zadarmo a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 5 %. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10€, maximálne však 300 €. Predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči predávajúcemu do 21 dní od prevzatia tovaru alebo posledného kusu tovaru (ak je v rámci jednej objednávky dodávaných viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne), položky alebo časti dodávky tovaru (ak je tovar z niekoľkých položiek alebo častí), alebo prvé dodávky pravidelne alebo opakovane dodávaného tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar, to neplatí, pokiaľ mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne.

Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na zoznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.
Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako obdrží tovar alebo než kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak dôjde u vráteného tovaru k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné k zoznámeniu sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu .

Výnimky:
Kupujúci nemôže odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť najmä pri zmluvách:

• na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, po tom, čo sa začalo s plnením, v prípade plnenia za odplatu, ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a kupujúci bol poučený, že tým právo na odstúpenie zaniká a predávajúci mu poskytol potvrdenie podľa zákona;
• o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté, v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;
• na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho ak ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
• na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí 30 dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávisle od vôle predávajúceho;
• na dodávku tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
• na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou spotreby;
• na dodávku tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
• na dodávku tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil;
• na dodávku zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil;
• na dodávku novín, časopisov alebo periodík s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie;

Vzor/on-line formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný TU

Práva a povinnosti z chybného plnenia, Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má tovar pri prevzatí nedostatky (napr. nezodpovedá dohodnutému popisu, druhu, množstvu, akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodné na účel, pre ktorý ho kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, nie je dodaný s dohodnutým príslušenstvom, pokyny na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, nie je vhodné na obvyklý alebo dohodnutý účel, nezodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu množstvom, akosťou, životnosťou, funkčnosťou, kompatibilitou a bezpečnosťou, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, nie je kompletný, tj. o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Zodpovednosť za vady tovaru uvedené v § 2161 ods. 2 OZ sa nepoužije, pokiaľ predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

Kupujúci môže u predávajúceho vytknúť vadu najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru a uplatniť nárok na bezplatné odstránenie vady podľa svojej požiadavky buď opravou, alebo dodaním novej veci bez vád, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady a či môže byť druhým spôsobom odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho

Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť (opravou, alebo dodaním novej veci), ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady. V takom prípade, pokiaľ kupujúci vadu vytkol oprávnene, má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo, pokiaľ vada nie je nevýznamná, právo od zmluvy odstúpiť.

Pri kúpe použitej veci môže predávajúci skrátiť lehotu na uplatnenie práva z chybného plnenia až na jeden rok od prevzatia.

Počas jedného roka od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ vadu sám spôsobil. Chybou veci nie je opotrebenie veci jej obvyklým užívaním.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia.

Predávajúci zodpovedá za vady v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu taktiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a zároveň, že popri dohodnutých aktualizáciách budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa § 2161 OZ (ako pri prevzatí), a bude na ich dostupnosť upozornený po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu, a/alebo po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo.
To neplatí, pokiaľ predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.


Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode.

Ak majú byť podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v tejto dobe, potom sa má za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.

Ak sa prejaví vada opakovane alebo ak je vada podstatná, môže kupujúci uplatniť právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná. Ďalšie dôvody pre uplatnenie práva na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 6 Vybavenie reklamácie.

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu nad rámec zodpovednosti za vady pri prevzatí tovaru rovnako aj zmluvnú záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov. V prípade zmluvnej záruky predávajúci vydá kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru potvrdenie o záruke za akosť (záručný list) v textovej podobe podľa § 2174a OZ.

Ak sa predávajúci zaručí, že si vec po určitú dobu pri obvyklom použití uchová svoje funkcie a výkonnosť, platí, že má kupujúci zo záruky aspoň právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale veci.

Zákonné práva za vady

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Kupujúci uvedie pri uplatnení reklamácie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie TU

V prípade, že má predávajúci prevádzkareň, potom zaistí v prevádzke po celú prevádzkovú dobu prítomnosť pracovníka povereného vybavovaním reklamácií.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.


Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý ak kupujúci vec kúpil. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví a kupujúceho informuje o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote.

V prípade, že predávajúci reklamáciu v uvedenej lehote nevybaví vrátane vyrozumenia kupujúceho o vybavení reklamácie, má kupujúci po uplynutí tejto lehoty právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.


Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ich kupujúci požadoval.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, a/alebo ju neodstráni podľa § 2170 ods. 1 a 2 OZ, a/alebo je z vyhlásenia predávajúceho či okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná.


Doba pre uplatnenie práva z vadného plnenia sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci v prípade oprávnenej reklamácie tovar užívať.

U oprávnenej reklamácie patrí kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.


Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.


Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby (kočík, zdravotnícke pomôcky, ai) vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 20 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže počas reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) za účelom predmetu plnenia zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje zmeniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údaj 

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom iba zmluvnému predajcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho v rozsahu e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľ portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči predávajúcemu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle zákona § 6 zákona o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka  všetkých kupujúcich, ktorý nevyjadrili nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona § 7 odst. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Sb.), a je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť  výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, počas ktorej je predávajúci zaradený do programu Overené zákazníkmi. alebo do doby keď zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči predávajúcemu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných zákazníkov využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len pokiaľ si to zákazník vyžiada, a to len do tej doby, kým kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť.

Toto oznámenie môže kupujúci urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, ani čoby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytnutý služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporu ide tiež vykonať prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácií (č.202/2012 Sb.) ani rozhodcovským súdom podľa zákona o rozhodcovskom súde a výkone rozhodcovských nálezov (č.216/1994 Sb.) a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd.

PO dobu trvania jednania o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a  prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu vyslovene neodmietne v jednaní pokračovať.

Dozor nad dodržaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ním je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektozariadení z domácnosti a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného eletrozariadenia alebo batérie či akumulátora na prevádzke predávajúceho.

Zákazník je taktiež oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených ku zberu uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Elektrozariadenie, elektorodpad , batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu zo zmesovým odpadom, ale musia byť odkladané na miestach k tomu určených, tj. v zberných dvoroch alebo na miestach ich spätného odberu, napr. na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité k výrobe nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie  či ľudské zdravie.

Ostatné tu uvedené záležitostí sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstrannej odhlásenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 6. 1. 2023

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869

Dokumenty ke stiahnutiu:

Obchodné podmienky platné od 6. 1. 2023 Battery Import SK

Reklamačný poriadok

Formulár pre uplatnenie reklamácie

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Spätný odber batérií

Informácie pre koncového užívateľa